התקרבות אל מורכבות

עמוד:11

המציאות › הארגונית › ולבחינתה › , תוך › הארה › של › אזורים › שקודם › הוזנחו ' › . התהוות ' › , ' התארגנות עצמית ' › , ' סף › הכאוס ' › , ' מושכים ' › , ' פרקטלים › ' נעשים › לדימויים › המפנים › את › תשומת › לבנו › , במגוון דרכים › , להיבטים › המורכבים › יותר › של › החיים › הארגוניים › ולדינמיות › שלהם › . חשיבה › מטפורית היא › רבת פוטנציאל › . המפגש › עם › המציאות › מבעד › לעדשות › שונות › של › מטפורות › יכול › לשנות › הן את › חשיבתנו › והן › את › דרך › פעולתנו › ביחס › למציאות › . כך › גם › התרחש › במעבר › המובהק › בחשיבה הארגונית › ממטפורה › של ' › הארגון › כמכונה › ' למטפורה › של ' › הארגון › כאורגניזם › . ' המגבלה › העיקרית של ' › הגישה › המטפורית › ' היא › שבעוד › מושגי › מורכבות › כובשים › את › הדמיון › , לעתים › המטפורות חומקות › מבחינה › קפדנית › או › מביקורת › . ' התארגנות › עצמית › ' היא › מושג › משכנע › , אך › שימוש › בו › כמרשם › לדמוקרטיזציה › של › הכוח בארגונים › , מתוך › מחשבה › כי › ' צורות › חדשות › מתהוות › בדרך › של › התארגנות › עצמית › - › ' יוצר פישוט › יתר ' › . צורות › חדשות › ' הן › לא › בהכרח › שימושיות › , מועילות › או › אתיות › - › כפי › שההיסטוריה לימדה › אותנו › לא › אחת › . הנוכל ' › לבקש › ' או ' › לצפות › ' לתוצאות › חיוביות › של › תהליכי › התארגנות עצמית ›? איך › אפשר › להשפיע › עליהן ›? ואיזו › משמעות › יש › לאחריות › ולמתן › דין › וחשבון › בנסיבות כאלה ›? כמה › מהקולות › הרפלקטיביים › פחות › מציעים › שליטה › ניהולית › באדרת › חדשה › : אבחון ותמרון › של ' › מנופים › ' שיובילו › לידי ' › התוצאות › המבוקשות )› ' ליצור ' › אפקט › פרפר › ' לפי › הזמנה › . ( זו אפשרות › החותרת › תחת › עצם › מהותה › של ' › התהוות › . ' › c גישה › שלישית › נוקטים › חוקרים › ואנשי › מעשה › המנסים › להתרחק › הן › ממודלים › רדוקציוניים › והן מחשיבה › אסוציאטיבית › ולא › רפלקטיבית › . יש › כאן › מאמץ › להציע › דרך › דיבור › קפדנית › ורפלקטיבית ביקורתית › על › מורכבות › , שמעוגנת › ברעיונות › ממדעי › החברה › . סטייסי › ועמיתיו › ב'מרכז › לניהול ומורכבות ›( Complexity and Management Centre ) › ' הם › אולי › הדוגמה › הבולטת › לכך › . הם מציעים › תיאוריה › חברתית › של › מורכבות › , ( Complex Responsive Process Theory )› שמדגישה את › ההיבטים › הפרדוקסליים › , המתהווים › והאינטראקטיביים › של › הפעולה › האנושית › , ואת › האתגר הרדיקלי › שהם › מציעים › לחשיבה › הניהולית › . ( Stacey et al ., 2000 )› סטייסי › ועמיתיו › תומכים במתודולוגיה › רפלקסיבית › , אינטראקטיבית › ונרטיבית › כדרך › לחקור › את › החוויה › של › מורכבות בארגונים › , וליצור › למידה › על › דרכים › אפקטיביות › לעסוק › בכך › . ריצ'רדסון › ועמיתיו › ב'מכון › לחקר הלכידות › וההתהוות ›( Institute for the Study of Coherence and Emergence )› ' מנסים › לנקוט גישה › פלורליסטית ביקורתית › , שלפיה › הפלורליזם › המתודולוגי › והרפלקציה › הביקורתית › ממלאים תפקיד › ראשי › בהבנת › תופעות › מורכבות . ( Richardson , 2005 )› מחקרים › שפורסמו › בכתבי › העת › של › ' אקו ECO – Emergence : Complexity and ) › ' ›( Organizations מבטאים › פלורליזם › מתודולוגי › זה › תוך › ניסיון › , מוצלח › יותר › או › פחות › , לקיים רמה › מחמירה › של › רפלקציה › ביקורתית › , אונטולוגית › ואפיסטמולוגית › , על › ההנחות › שביסוד הכתיבה › הזאת › . ריצ'רדסון › ›( Richardson , 2008 ) גורס › שגישה › זו › מתעניינת › יותר › במתרחש כשאנו › עוסקים › בכובד › ראש › במגבלות › ההבנה › שלנו › את › העולם › הסובב › אותנו › , ושהיא › מובילה לעמדות › מובחנות › כלפי › מודלים › , ואינה › בגדר › הצעה › למודל › מועדף › אחד › על פני › האחרים . מורכבות בפעולה : סיפורה של שירה לאחר › שבחנו › את › ההיסטוריה › ואת › הטבע › של › חשיבה › שבבסיסה › מורכבות › , וכן › כמה › גישות › נבדלות כלפיה › , אציב › כאן › שאלה › מעשית › : מה › ה'שימושיות › ' של › כל › אלה › בעולם › הניהול ›? בשני › העשורים

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר