התקרבות אל מורכבות

עמוד:10

שוב › , המוקד › הוא › האינטראקציה › שבין › רכיבי › המערכת › . נראה › כי › אם › אלה › נבדלים › דיים › זה › מזה ' ) ערכים › קריטיים › של › שונות ›( ' ואם › האינטראקציות › שלהם › אינטנסיביות › דיין ' )› ערכים › קריטיים של › קישוריות › , ( ' נוצרים › תנאים › שבהם › אינטראקציות › אלה › יכולות › להתארגן › מעצמן › וליצור › דפוסים חדשים › , צורות › חדשות › , מבנים › חדשים › . ( Stacey , 2003 )› צורות › חדשות › אלה › מתהוות › , במובן › שלא היינו › יכולים › לנבאן › מתוך › לימוד › זהיר › ומחושב › של › הרכיבים › הנפרדים › . ( Goldstein , 2000 )› בחשיבה מערכתית › , אנו › מכירים › ביטויים › כגון › ' השלם › גדול › מסך › חלקיו › . ' חשיבה › של › מורכבות › מתמקדת באיכות › הדינמית › של › ' שלם › ' זה › › - בתנועה › המתמדת › שלו › . את › העניין › מדגימה › היטב › המטפורה שנטבעה › לתנאים › המאפשרים › את › התהוותו › של › החדש › : ' סף › הכאוס › . ' זה › מצב › דינמי › שמאופיין בסדר › ובאי סדר ›; ביציבות › ובשינוי › כאחד ›; ביכולת › ניבוי › ובהיעדר › יכולת › כזו › בו בזמן › . למעשה , יש › חוקרים › הטוענים › שהפרדוקס › הזה › › - הקיום › הבו זמני › של › ניגודים › › - הוא › בלב › המורכבות , ושמערכת › מורכבת › היא › מערכת › היוצרת › לפחות › שני › תיאורים › חופפים › זה › לזה › וסותרים › זה › את › זה בה › בעת . ( Stacey , 2003 ; Richardson , 2008 )› תיאור › זה › אינו › ממצה › את › רעיונות › המורכבות › או › מציע › תמונה › מקיפה › שלהם › , אולם › הוא › מזהה כמה › תובנות › מרכזיות › שחוקרים › ואנשי › מעשה › מאמצים › בנסותם › לדבר › על › מורכבות › של › ארגונים . חשיבה › שבבסיסה › מורכבות › , במעבר › ממדעי › הטבע › למדעי › החברה › , אינה › טריוויאלית › . ראשית , מדובר › ב'תהליך › בהתקדמות › ' ולא › בתיאוריה › מהודקת › וסדורה › . שנית › , קולות › שונים › מאמצים › את הרעיונות › של › מורכבות › ומנווטים › אותם › בנתיבים › שונים › מאוד › . שלוש גישות למורכבות חברתית › c אפשר › להבחין › בין › שלוש › גישות › שיש › ביניהן › מידה › של › חפיפה › וקשר › הדדי . ( Richardson , 2008 )› הראשונה ' › , הניאו רדוקציוניסטית › ' או ' › הקשיחה › , ' מנסה › לחשוף › את › העקרונות › הבסיסיים › של מערכות › חברתיות › מורכבות › , ובעשותה › זאת › מבקשת › לצמצמן › ולעשותן › מופשטות › . חוקרים המזוהים › עם › עמדה › זו › , כמו › עמיתיהם › למדעי › הטבע › , מרבים › להסתמך › על › סימולציות › מבוססות מחשב › ועל › מודלים › שבבסיסם › סוכנים › . ) agents (› במידת מה › , גישה › זו › נשארת › בתוך › הפרדיגמה הניהולית › המסורתית › , שכן › היא › מניחה › מציאות › החיצונית › למתבונן › , שאפשר › לגבש › לגביה מודל › בדיוק › סביר › . כך › היא › ניתנת › לניבוי › ולשליטה › , כמובן › במידה › מוגבלת › , מתוך › ההכרה › באי ליניאריות › שנכללת › במודל › . גישה › זו › נשארת › קרובה › לתובנות › ספציפיות › בחשיבה › שבבסיסה מורכבות ›; למשל › שסוכנים › בסימולציה › ממוחשבת › , הפועלים › לפי › מערך › כללים › פשוט › , יוצרים דפוסים › מורכבים › ביותר › באמצעות › האינטראקציות › ביניהם › . העתקת › העניין › לעולם › הארגוני מעלה › את › המחשבה › כי › שינוי › ארגוני › מורכב › ומבוקש › , יכול › להתהוות › אם › סוכנים › פועלים לפי › כמה › כללים › פשוטים › . מי › יקבע › את › הכללים › האלה ›? כיצד › יופצו ›? מה › יבטיח › את › מימושם ? לשאלות › אלה › אין › מענה › הולם › . כאמור › , אף › שנעשה › שימוש › במינוח › של ' › מורכבות › , ' גישה › זו › דבקה בחשיבה › הניהולית › המסורתית › , בחפשה › אפשרויות › מתוחכמות › יותר › של › אובייקטיביות › ניהולית ושליטה › . מודלים › פשוטים › מוחלפים › במודלים › מורכבים › יותר › , אך › המאמץ › לרדוקציוניזם › נשאר בעינו › . ( Griffin et al ., 1998 )› › c הגישה › השנייה › , שיכולה › להיקרא ' › הגישה › המטפורית › ' או ' › הגישה › האנלוגית › , ' פועלת › מתוך › ההנחה שכיוון › שהעולם › החברתי › שונה › בעיקרו › מעולם › הטבע › , תובנות › מזה › האחרון › אינן › ניתנות › ליישום מידי › בהקשר › החברתי › . עם › זאת › , תובנות › אלה › יכולות › לספק › כלים › מטפוריים › רבי עוצמה › להכרת

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר