התקרבות אל מורכבות

עמוד:9

הרעיונות › של › טיילור › , ( Frederick Winslow Taylor )› אבי ' › הניהול › המדעי › , ' היו › בגדר › יישום › ישיר של › המושגים › הניוטוניים › . המחצית › השנייה › של › המאה › ה › 20 הביאה › עמה › ביקורת › על › רעיונות › אלה › מכיוונים › שונים › . במדעי הטבע › - › איינשטיין › ערער › את › היסודות › של › אמונתנו › במציאות › המוחלטת › והאוניברסלית › , ויחסיות לסוגיה › חדרה › לאופן › החשיבה › והדיבור › שלנו › . במכאניקה › הקוונטית › - › תכונות › החלקיקים › והגלים של › האור › אתגרו › את › הלוגיקה › הקארטזיאנית › של › הצופה › הלא › מעורב › , תוך › העלאת › הרעיון › שטענות לא › עקביות › ופרדוקסליות › אינן › רק › ליקוי › בתבנית › הניסוי › אלא › הן › בגדר › תכונה › של › המציאות › . תיאוריית › אי הוודאות › של › הייזנברג › ›( Heisenberg ) ביטלה › את › האפשרות › של › ידע › מוחלט , מדויק › ומלא › על › אודות › תופעה › . ( Zukav , 1979 )› במדעי › החברה › , החשיבה › הפסיכואנליטית › עסקה ברעיון › הלא › מודע › , שחתר › תחת › הלוגיקה › המוצהרת › של › הכוונה › האנושית › , והציע › לוגיקה › אחרת של › פעולה › - › פואטית › ומטפורית › יותר › . הפוסט מודרניסטים › הצהירו › על › מות ' › הנרטיב › הגדול › ' של מציאות › לכידה › ומאוחדת › , והציעו › מציאות › של › ' טקסטים › מתחרים ›;( Alvesson , 1995 ) › ' בעוד תיאורטיקנים › קונסטרוקטיביסטים › ניסחו › את › הדרכים › שבהן › המציאות › נבנית › ומשתנה › בשפה בהתמדה › , במפגש › בין › סובייקטים › מתקשרים › . ( Gergen , 1999 ; Shotter , 2002 )› החתירה › הנחושה לכללים › אוניברסליים › , מוחלטים › ולא › משתנים › בכל › תחומי › הידע › והפעולה › , הומרה › בחיפוש › צנוע יותר › של › אמתות › ארעיות › , שיכולות › להשתנות › עם › הזמן › ולפי › ההקשר › . מציאות › ארעית › , נזילה ויחסית › היא › מושא › הדיון › של › מדעי › המורכבות › . עניינם › הוא › בדינמיקה › לא ליניארית ›; במערכות שתנאי › הפעולה › שלהן › רחוקים › משיווי › משקל ›; מתוך › חריגות › , התחדשות › והסתגלות . מאפיינים נבחרים של מערכות מורכבות מערכת › מורכבת › היא › מערכת › מרובת › רכיבים )› מספרים › , נוירונים › , יסודות › כימיים › , אנשים › , שווקים , ( הנתונים › באינטראקציה › מתמדת › ולא › ליניארית › זה › עם › זה › . חוסר › הליניאריות › של › אינטראקציות › אלה ניכר › הן › בהיעדר › קשרים › בהירים › של › סיבה › ותוצאה › , הן › בהיעדר › פרופורציונאלי › ת › : סיבות › פחותות ערך › יכולות › להיות › בעלות › אפקט › עצום › , ולהפך › . בין › האינטראקציות › האלה › יש › משוב › המשכי › , דהיינו תוצר › האחת › נעשה › לתשומה › של › האחרת › , וחוזר › חלילה › . כך › נוצרת › מערכת › רגישה › ביותר › , שכן אפילו › שינוי › קל › יכול › להתפתח › בכיוונים › מפתיעים › . בו בזמן › המערכת › הזאת › עמידה › מאוד › ויכולה לבלום › טלטלות › ושינויים › . מכיוון › שלעולם › לא › נוכל › לדעת › את › אין › ספור › אפשרויות › האינטראקציה ושרשרות › המשוב › , גם › לא › נוכל › לדעת › בוודאות › מתי › שינויים › אלה › יועצמו )› כמו › ב'אפקט › הפרפר › ' של תורת › הכאוס ›( ומתי › ייקלטו › ללא › השפעה › נראית › לעין › . לפיכך › מערכת › מורכבת › איננה › ניתנת › לצמצום לסך › רכיביה › , ולא › ייתכן › ייצוג › או › תיאור › מלא › של › המערכת › שיהיה › פשוט › ממנה › . ( Cilliers , 2005 )› כל תיאור )› מודל ›( מערב › בהכרח › רדוקציה › ופישוט › . משמעות › הדברים › היא › שעלינו › להיות › ערים › לחוסר המושלמות › של › המודלים › שלנו ›; לא › אחת › אלה › מתעלמים › מזמן › ומהקשר › . הפרטים › שהם › מתעלמים מהם › יכולים › להיות › בעלי › השפעה › רבה › על › התנהגות › המערכת › . מורכבות › עניינה › המגבלות › של › הידע האנושי › בנוגע › למערכות › כאלה . סוגיה › מרכזית › במדעי › המורכבות › היא › סוגיית › ההסתגלות › וההתפתחות › . מדעי › המורכבות עוסקים › בשאלה › כיצד › מערכות › מתפתחות › ומשתנות › לאורך › זמן › , בלי תכנית פעולה מוכנה מראש , ובלא פיקוח מרכזי › . השאלה › שביסודם › היא ' › : איך › נוצר › החדש › . ' ? ה'תשובה › ' לכך › טמונה › במונחים 'התארגנות › העצמית › ' ו'התהוות › - › ' שני › מונחים › מרכזיים › בשפת › המורכבות › , הקשורים › זה › בזה .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר