התקרבות אל מורכבות

עמוד:8

מרחבים › לגילוי ›; כאלה › שהיו › חסומים › קודם › . הם › הפיחו › חיים › בשפה › הרווחת › , שצמצמה › תדיר › את העושר › העצום › של › החיים › הארגוניים › להיבטים › הלוגיים › , הרציונאליים › והליניאריים › . בהיותי › יועצת , ניסיתי › להתמודד › עם › האילוצים › שנוצרו › באמצעות › פישוט › של › ההתנהגות › הארגונית › למודלים בהירים › ומ › בנים › . שוב › ושוב › הייתי › שומעת › את › נהי › המנהלים › כי " › : מודל › זה › מבהיר › ומשכנע › , אך כשאני › מנסה › ליישמו › - › הוא › לא › עובד ›! העובדים › שלי › אינם › מגיבים › כפי › שהם › אמורים › לנהוג › לפי המודל › . " ! כולנו › ידענו › שהחיים › בארגון › סבוכים › , רבי › דקויות › ועמומים › יותר › מכפי › שכל › מודל › המציע ' עשרה › צעדים › ' לשינוי › התרבות › בארגון › או › להנעת › עובדים › בארגון › יכול › להיות › . בהרצאה › של › מרי הבליחה › לנגד › עיניי › אפשרות › לדבר › על › החוויה › הארגונית › בכל › עושרה › - › חלופה › למציאות › המובנית והבהירה › שלפיה ' › דברים › אמורים › להיות . ' המשיכה › שלי › לרעיונות › אלה › יכולה › להסביר › גם › את › משיכתם › של › אחרים › : יש › בהם › דבר מה › מהדהד ומעשי › כאחד › . אלה › רעיונות › העוסקים › באי הוודאות › המאפיינת › את › האינטראקציה › האנושית ›; הם מבהירים › כי › תכניות › אינן › מתממשות › כפי › שהן › נהגות › לא › משום › שלא › תוכננו › כהלכה › , וגם › לא › משום שלא › הכול › הובא › בחשבון › מראש › , אלא › מכיוון › שמערכות › מורכבות › רגישות › ביותר › לשינויים › מזעריים עד › כי › לעולם › לא › נוכל › לנבא › בדיוק › מלא › את › תוצאות › פעולותינו › . ( Cilliers , 2005 )› לפי › רעיונות המורכבות › שינוי › הוא ' › המצב › הקבוע › ' של › מערכת › מורכבת › , לא › מופע › נדיר › או › יוצא › דופן › במציאות שבדרך כלל › היא › יציבה › וסטאטית › . ( Falconer , 2002 ; Grobman , 2005 )› הרעיונות › האלה › עוסקים בכורח › שבהשתתפות › במערכות › מורכבות › , לעומת › העמדה › של › אובייקטיביות › מרוחקת › לכאורה שגורסים › רוב › הטקסטים › הניהוליים › . ( Griffin , 2002 )› ואולם › , לדידי › הריגוש › הגדול › ביותר › ברעיונות › האלה › היה › שהציעו › אפשרות › לגעת › במסתורין הטבוע › במתכונות › שלנו › ליצור › , לקיים › ולנהל › ארגונים › › - במסגרת › המוקפדת › שהורגלנו › לכנותה ' מדעים › מדויקים › . ' באותה › העת › שמעתי › - › ועודני › שומעת › כיום › - › את › הפוטנציאל › לטשטש › את הגבולות › המסורתיים › בין › מה › שאנו › רואים › בו ' › מדעי › ' ובין › מה › שאנו › רואים › בו ' › הומני › , ' והאפשרות לחמוק › מחלוקה › מלאכותית › ושרירותית › זו › בין › שתי › דרכי › המחשבה › האלה › בשיח › על › ארגונים › , שהן מקוטבות › לכאורה › . ) Montuori , 2003 (› הנה › השפה › שיכולה › לסייע › הן › לתיאורטיקנים › הארגוניים הן › לפרקטיקאים › המנסים › לעסוק › ב'אמנות › הניהול › , ' ולא › רק › ב'ניהול › המדעי Vaill , 1989 ; Weick , )› ' . ( 1998 חשיבה שבבסיסה מורכבות - בתוך הקשר כדי › להבין › רעיונות › של › מורכבות › , נדרש › להציבם › בהקשר › . בתמציתיות › , רעיונות › אלה › עלו › במדעי הטבע › ( פיזיקה › , כימיה › , ביולוגיה ›( כחלופה › לחשיבה › המזוהה › עם › הפרדיגמה › הניוטונית › שמשלה בחשיבה › המדעית › המערבית › מאות › שנים › . פרדיגמה › זו › מניחה › כי › היקום › יציב › למדי › , מסודר › ומכני מעיקרו › , ניתן › לבחינה › מדויקת › , ואפשר › לגזור › ממנו › הבנה › וניבוי › של › צופה › אובייקטיבי › , לא › מעורב ומיומן › . הנחת › היסוד › היא › של › רדוקציוניזם › : ניוטון › דימה › את › היקום › לשעון › ענקי › שחלקיו › ניתנים לפירוק › וללימוד › מדויק › . מתוך › לימוד › החלקים › › - אפשר › ללמוד › על › תכונות › המכלול › . זה › עולם שבו › מחפשים › סיבתיות › ליניארית › תוך › זיהוי › קשרים › לוגיים › , מותנים › וניתנים › לבירור › באמצעים אמפיריים › , בין › סיבה › לתוצאה › . עבודתו › של › ניוטון › עסקה › בעיקרה › בכוחות › מאקרו › , כגון › כוח › הכבידה › ותנועת › הכוכבים › , ואילו הנחות › היסוד › שלו › נעשו › לפרדיגמה › מנחה › לחשיבה › המערבית › בתחומים › רבים › : בשדה › הארגון › למשל

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר