התקרבות אל מורכבות

עמוד:7

התקרבות אל מורכבות חן גרץ שמואלי רעיונות › של › מורכבות › , שמקורם › במדעי › הטבע › לתחומיהם › , זכו › בשנים › האחרונות › לפופולריות גוברת › במדעי › החברה › , בייחוד › בתחומים › של › חשיבה › ארגונית › וניהולית › Lewin and Regine , ) 2000 ; Stacey , 2001 ; Stacey , 2003 ; Steatfield , 2001 ; Richardson ) ed . ( , 2005 ; Uhl-Bien and . ( Marion , 2008 ; Wheatley , 1992 › על › פניהם › רעיונות › אלה › מציעים › אתגר › גדול › למושגים › שבמוקד › החשיבה › הניהולית › המסורתית : האמון › ביכולת › של › המנהל › היחיד › לבחון › באובייקטיביות › את › הארגון › ולהכירו › תוך › שימוש › בכלי › ניהול מ › בנים › ובעקבות › כך › לתכנן › ולכוון › את › תנועתו › אל › העתיד › ולשלוט › בה › . חשיבה › שבבסיסה › מורכבות , כפי › שהמונח › מלמד › , מפנה › תשומת › לב › למורכבות › המפליגה › של › מערכות › אנושיות › ולמגבלותינו להכירן › לעומק › ובדיוק › רב › , כמו › גם › למגבלותינו › לתכנן › את › תנועתן › ולפקח › עליה › . במובן › זה › , חשיבה שבבסיסה › מורכבות › עוסקת › במגבלות › . ( Richardson , 2008 ; Cilliers , 2005 )› היא › מזמינה › גישה צנועה › יותר › למציאות › הארגונית › , בעודה › מערערת › על › מידת › יכולתנו › להשפיע )› דהיינו ' › לנהל ›( ' על מציאות › זו › , ועל › האופן › שבו › אנו › עושים › זאת › לנוכח › המגבלות › האלה › . השיח › הניהולי › המסורתי מעולם › לא › שם › דגש › על › מגבלות › : אם › כן › , מה › יכול › להיות › ההסבר › למשיכה › שיוצרים › רעיונות › כאלה ? מאמר › זה › הוא › בגדר › ניסיון › שלי › לענות › על › כך . תיאוריה של מורכבות : סיפור אישי נפתח › בסיפור › . אגב › כך › ייאמר › שתיאוריה › של › מורכבות › עולה › ומובנת › לא › אחת › מתוך › מתודולוגיה נרטיבית › , כפי › שמגלים › חוקרים › ואנשי › מעשה › כאחד › . התוודעתי › לרעיונות › אלה › בכנס › משאבי › אנוש לפני › כחמש עשרה › שנה › , כשאורי › מרי ›( Uri Merry )› המנוח › הציג › אותם . › אינני › זוכרת › את › ההרצאה לפרטיה › , את › המרצה › או › אפילו › את › הרעיונות › שהובעו › בה › . ואולם › , אני › זוכרת › בבהירות › מרשימה את › תגובתי › שלי › לדברים › . אני › זוכרת › כי › יצאתי › מהאולם › כמחושמלת ›; כמעט › לא › יכולתי › להכיל את › התרגשותי › . נהגתי › הביתה › , ובהגיעי › חיפשתי › באינטרנט › ומיד › רכשתי › את › הספר › של › מג › ויטלי ' מנהיגות › והמדע › החדש › - ›( Wheatley , 1992 )› ' הספר › ששימש › מקור › השראה › להרצאה › של › מרי . השאר › הוא › בגדר › היסטוריה › . מאז › קראתי › , דיברתי › , גיליתי › , חקרתי › , התנסיתי › , התמודדתי › ועבדתי עם › רעיונות › אלה › . מה › היה › בהם › שנגע › בי › כל כך ? יותר › מכול › התרגשתי › בשל › הפוטנציאל › שהסתמן › : רעיונות › אלה › חשפו › את › הטבע › המפתיע › , הלא צפוי › והפרדוקסלי › של › המציאות › האנושית › , עם › האפשרות › האדירה › להתחדשות › - › כל › מה › שנעדר כליל › מהשיח › הניהולי › הקנוני › יותר › . ( Stacey et al ., 2000 )› בעבורי › , הרעיונות › האלה › פתחו › והתירו

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר