הלכי רוח פסיכואנליטיים ופונקציונאליים בייעוץ אישי בהקשר ארגוני: על האפשרות לתנועה משותפת

עמוד:8

מלאכת הייעוץ האישי ; ו'כיצד היועץ מכוון את הנועץ – ' ? שאלה הנוגעת בהיבטים הפרקטיים המכוונים את מהלך הייעוץ . היבטים מטא תיאורטיים בייעוץ אישי . 1 מושא מחויבותו האתית של היועץ של מי מרחב הייעוץ האישי ? של הארגון ? של הנועץ ? כאשר הארגון הוא המממן את הייעוץ , מי מכריע בשאלת התמות או המוקדים שהייעוץ יעסוק בהם – הארגון ? הנועץ ? היועץ ? באיזו מידה הייעוץ האישי הוא תהליך המגויס לבירור דילמות פרקטיות ספציפיות מתחומי עיסוקו של הנועץ , ולחלופין באיזו מידה הייעוץ האישי משמש מרחב להתפתחות אישית של הנועץ בכלל , ולהתפתחותו האישית מקצועית בפרט ? האם ראוי שהיועץ יסמן כרלוונטיים בעיקר תכנים הקשורים לארגון במישרין או שמא יעודד את הנועץ להרחיב את עולם האסוציאציות בהקשר לתכנים שהוא מעלה ? מתוך הכרה במורכבות הארגונית שבה אנו פועלים ובמורכבות של תהליכי התפתחות מקצועית , האם אפשר לסייע לאדם בתפקידו בלי התייחסות לעולמו הפנימי במובן הרחב ? אם הנועץ בוחר להרחיב את מסגרת תוכני הייעוץ , האם הארגון יצא נשכר מכך ? כיצד נגיב לקונפליקטים שהנועץ מעלה ונוגעים לחייו הפרטיים – יחסים זוגיים , הוריים או חברתיים – האם נאפשר ואף נעודד את הרחבתם , ועד לאיזו מידה של פירוט או מחויבות ? האם ראוי לאפשר לנועץ להשתמש במסגרת הייעוץ גם לבירור שאלות שלתפיסת הארגון הן חותרות תחתיו ( למשל , בירור סוגיה של הישארות בארגון או עזיבתו ?( . 2 אופן המדידה של הצלחת תהליך ייעוץ אישי בהנחה שהגדרת ההצלחה של תהליך הייעוץ מסמנת בעבור היועץ את כיווני עבודתו , חשוב לשאול : מהם הקריטריונים של היועץ להצלחה ? האם הוא מודד זאת בשיפור רמת האפקטיביות של התפקוד המקצועי של הנועץ ? האם בהרחבת חופש הבחירה שלו בתוך הגדרת תפקידו ? האם בהעמקת תחושת המשמעות של פעולותיו בכלל , ושל זהותו המקצועית בפרט ? נוסיף ונשאל , האם מטרות הייעוץ כפי שהיועץ מסמן אותן לעצמו זהות למטרות שהארגון מציב , ולמטרות שהנועץ מציב מראש או יכולות להיות שונות מהן ? וכן , האם מימון הייעוץ בכספי הארגון מכפיף את התהליך למטרות שהארגון ניסח ? היבטים פרקטיים בייעוץ אישי בהקשר זה נשאל מתוך אילו עולמות תיאורטיים או גישות ייעוץ נשאבות טכניקות ההתערבות בייעוץ אישי בהקשר הארגוני ? במאמר זה אנסה להתמקד בשתי תפיסות מרכזיות , פסיכואנליטית ופונקציונאלית , ואפרטן בהמשך . להלן אציג את השאלות הנוגעות לפרקטיקת הייעוץ : . 1 תפיסת ייעוץ פונקציונאלית אילו כלים מתחום הייעוץ המדגיש היבטים הסתגלותיים ותועלתיים אפשר לקשור לשירות עבודה של ייעוץ אישי ? מהן יתרונותיה וחסרונותיה של תפיסת ייעוץ זו בעבודה בהקשר ארגוני ?

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר