אנליזה ארגונית

עמוד:2

צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני תמונת השער הקדמי | גלעד קידר תמונת השער האחורי | טל מצליח עריכת לשון | עינת כסלו עריכה גרפית | ערן צירמן המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתובת המערכת | מכון צפנת | ת"ד , 8515 ירושלים 91083 | טל | 02-6782887 : ' פקס 02-6791555 : ' | דוא"ל : zofnat @ netvision . net . il ISSN 0793-7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר