חוקים, תקנות ואגודות בישראל

עמוד:85

א . אין כחוק זה כדי לשלול אי התאמה של בחינה או מבחן או חלק מהם , המתחייבת מהדרישות המהותיות של המבחן או של הבחינה . ב . אין בהוראות חוק זה כדי לחייב מוסד להשכלה גבוהה לנקוט פעולה שתטיל עליו נטל כבד מדי בנסיבות העניין , בהתחשב , בין השאר , בסוג הפעולה או המקום , בהיקף הפעילות , בטיבה ובעלותה של הפעולה , הכל בתנאי שננקטו האמצעים החלופיים שהם סבירים בנסיבות העניין . כבר היום פועלת ועדת משנה מיוחדת של הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה . מטרת הוועדה היא לקדם את הטיפול בסטודנטים עם לקויות למידה והיא אף מתקצבת באופן ישיר וייעודי פעילויות סיוע לסטודנטים אלו . ב . תקנות ~» U / D החינוך משרד החינוך מפרסם מידי פעם הנחיות לגבי הקלות והתאמות במתכונת הבחינות לתלמידים עם לקויות למידה . ההנחיות בחוזרי המנהל הכללי עברו בשנים האחרונות שינויים אחדים כיחס להתאמת דרכי היבחנות ( ראו הרחבה נוספת על ידע סביבתי בפרק . ( 7 להלן חמש דוגמאות של חוזרי מנכ"ל המייצגים את השינויים שחלו בתפיסה ובנהלים לגבי התאמת דרכי ההיבחנות לתלמידים עם לקויות למידה : בחוזר המנהל הכללי ( מיוחד ד ' התשנ " ג ) מפורטים "נוהלי בחינות לתלמידים לקויי . "למידה סעיף ז 4 מדגיש ש"מתכונת הבחינות תיקבע בהתאם לחומרת הלקות ולאופי הקשיים ובהתאם לכישורים התקינים , כמומלץ על ידי גורמים שהוסמכו . "לכך סעיף זה גם מונה רשימה של חמש אפשרויות להקלות ולהתאמות ; . 1 בחינה בעל פה . . 2 מתן תשובות לבחינה על גבי קלטת לשאלות המוקראות לתלמיד או לשאלות כתובות . . 3 שכתוב הבחינה , כשהתלמיד משמיע את תשובתו לבוחן , והוא רושם אותה מפיו . A תוספת זמן לביצוע הבחינה , לפי הצורך ובהתאם למקצוע הבחינה . . 5 התעלמות משגיאות הכתיב בהערכת ההישגים בבחינות שנערכו בכתב . בחוזר גם נכתב , שבחטיבה העליונה תיתכנה אפשרויות נוספות לפי שיקול דעת ועדת החריגים , בהתאם לאפשרות ביצוען בבית הספר .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר