המסע הארוך לאסיה

עמוד:4

MOSHE YEGAR THE LONG JOURNEY TO ASIA A Chapter in the Diplomatic History of Israel עריכת לשון : דפנה שוופי אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל מסת '' ב : © ISBN 965-311-058-6 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה תשס " ה 2004 / סדר ועימוד : פוזנר ובניו בע"מ , ירושלים לוחות והדפסה : מפעלי דפוס כתר , ירושלים 123456789

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר