ד. שבעת ימים ~ יום השבת

עמוד:13

יעמד . " ... דמיון המונח המקראי 'שבת' למונחים המציינים באכדית את היום השביעי בחודש { sebutu } ויום הירח המלא { sapattu } תומך בזיהוי זה . שלושה נימוקים משלימים נמצא בתורה לחובת ישראל בשמירת השבת : האחד קושר את השבת לפועלו הקוסמי של אלוהים הנזכר בפרשת הבריאה בבראשית : ... " כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו } " ... שמות כ , י . { קישור מחזור שבעת הימים והשבת לפרשת הבריאה , הופעת השורש ש-ב-ת לראשונה בפרשה זו { בראשית ב , ב-ג } וחזרת מחזור שבעת הימים והשורש ש-ב-ת בקורות נח { שם , ח , י ; יב ; כב } מלמדים כי לדעת התורה נודע מחזור זמן זה לאנושות ולאבות אברהם עוד לפני מתן התורה לישראל . בהנמקת השבת ומחזור שבעת הימים במעשה הבריאה מנתקת התורה מחזור זמן זה מזיקתו הבולטת במקבילה המסופוטמית למחזור הירחי , ומבליטה את מפעלי האלוהים האחד , בורא ארץ ושמים על כל גרמיהם . הנימוק השני בתורה לשמירת השבת הוא היותה ' אות לברית עולם' בין אלוהים לעמו : ... " ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם : ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש } " ... שמות לא , טז-יז . { קודם למופעו זה בספר שמות נמצא התואר ' אות ברית עולם' ביום כריתת הברית בין אלוהים לבין אברהם , במסגרת ההסבר לזכות זרע אברהם ושרה למקום המיוחד להם : ... " והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם ... ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען ... ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם ... זאת בריתי אשר תשמרו ... ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם } " ... בראשית יז , ז-יא . { הנימוק השלישי לחובת שמירת השבת : היותה זכר לעבדות ישראל במצרים ולפדותם משם בידי אלוהים , מבליט את פועלו ההיסטורי והמוסרי של אלוהים בעולמו : ... " וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת } " ... דברים ה , יד . { היות אלוהים ופועלו בתורה דוגמה לאדם מישראל מטעינה לפיכך את יום השבת בערכי מוסר והתחשבות בחלש , אדם וחי : ... " ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך : ויום השביעי שבת ל-ה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך } " ... שם , יב-יג ; שמות כ , ח-ט . { חילול השבת , שעבוד החלש והפרת ברית השבועה הכרותה בין אלוהים לבין ישראל . 1 בימים הרחוקים ההם , עמ' , 34 וראה גם שם , עמ' . 665 . 2 עוד השערות לגבי מקור יחידת הזמן ' שבעת : 'הימים מועדי ישראל , ' , 'שבוע עמ' , 26-15 טור-סיני , שם , עמ' . 228-205

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר