ב. חודש ~ ירח

עמוד:10

ב . חודש ~ ירח כיחידת הזמן יום כך החדש הירחי הנו פרק זמן טבעי . משכו , מעט מעל 29-ל יממות ומחצה , נגזר מזמן הקפת הירח את כדור הארץ . בשל הסתרת פני הקרקע את אור השמש משתנה הלבנה לעיני הצופה במהלך תנועתה מצורת חרמש דק למלאות , השבה ומצטמצמת בהדרגה עד להעלמותה , וחוזר חלילה . לוחות זמן ירחיים הם מהקדומים שיצר האדם , ובמרכזי התרבות שבהם שימש מחזור זה , דוגמת אור , זכו שני פרקי השיא הטבעיים במחזור החודשי : ליל מולד . 1 בניגוד למובן הצירוף : ' בין הערבים' כאן כמכוון לשעת השקיעה וראשית הערב { השווה : שמות טז , יב-יג } הבינו חז " ל צירוף זה כמורה על שעות האור בטרם חשכה : אנציקלופדיה תלמודית , להלן : א " ת , ערך : 'בין , 'ערבים כרך , 'ג עמ' קכא . . 2 כך גם לדעת טור-סיני , הלשון והספר , כרך : האמונות והדעות , עמ' . 224 יחידת הזמן ' שעה' נזכרת במקרא לראשונה בספר דניאל המאוחר : ... " אשתומם כשעה חדה } " ... ד , טז . { לציון יחידת הזמן הקצרה ביותר שהצטברויותיה עולות לכלל פרקי המשנה של היממה משמש במקרא המונח 'רגע' { שמות לג , ה , { ... " -ו רבנן אמרין הרגע כהרף עין } " ... ירושלמי , ברכות , פ " א , ע " ב . { עוצמת החוויה הדתית הכרוכה במועד שקיעת החמה ניכרת בתורה יפה בשתי התגלויות לאבות , וראה : ... " ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו } " ... שם , טו , יב , { וגם : ... " ויצא יעקב ... ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ... ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה } " ... שם , כח , י-יז . { לימים , לאחר צאת בני ישראל ממצרים , ישמש ביטוי הזמן החוזר בהתגלויות אלה : " ויהי השמש לבוא " או : " כי בא השמש " לציון מועד בפולחן הדתי המתפתח : ... " שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים } " ... דברים טז , ו . { בדומה לשקיעת השמש כך גם זמן הזריחה נקבע בתורה כמועד דתי במחזור היומי , למשל במועדי קורבן התמיד : ... " במועדו ... כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד : ... אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים } " ... במדבר כח , ב-ד . { תפוצתן במזרח הקדום של שיטות מורכבות יותר לחלוקת היממה מהנגדת חשך לאור , וריבוי המונחים בבראשית לציון שלבי מחזור היום , דוגמת : עלות השחר , בקר וצהרים , תומכים בהנחה כי בעידן האבות השתמשו העברים בתבנית מורכבת של המחזור היומי , מעבר לחלוקתו הקוטבית הראשונית . הטענה שהעברים , ובני ישראל לאחר יציאת מצרים , נהגו בשיטת חלוקת היממה לשנים עשר חלקים כבמסופוטמיה , ולא כשיטה המצרית לפיה נחלקה היממה לעשרים וארבע שעות , סבירה ונתמכת מקביעת התורה את מוצא אברהם ממסופוטמיה ומחשיבות יחידת המספר שנים עשר בספר בראשית . משך שלושה מחגי החדש השביעי הוא ' , 'יום ומונח זה טבוע בשמם : ' יום זכרון , 'תרועה יום הכפרים וביום השמיני עצרת .

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר