אבנים טובות ומיני סדקית

עמוד:7

רבי אבהו ורבי חייא בר אבא רבי אבהו ורבי חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא נזדמנו לאותו מקום רבי אבהו דרש באגדתא רבי אבהו דרש באגדה רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא רבי חייא בר אבא דרש בהלכה שבקוה כולי עלמא עזבו כל הקהל לרבי חייא בר אבא את רבי חייא בר אבא ואזול לגביה דרבי אבהו והלכו אצל רבי אבהו חלש דעתיה חלשה דעתו [ של רבי חייא בר אבא מצער ומקנאה ] אמר ליה : אמר לו [ רבי אבהו : ] אמשול לך משל למה הדבר דומה ? לשני בני אדם אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סדקית על מי קופצין ? לא על זה שמוכר מיני סדקית ? [ בבלי , סוטה , מ ע " א ]

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר