מגמת הספר

עמוד:9

מגמת הספר ספר זה שונה במידת מה מן המתכונת המקובלת של אנתולוגיות , המבקשות להביא לפני הקורא מבחר מייצג של המחשבה המדינית בתקופה מסוימת או בחברה מסוימת נכללו בו באותה מידה תעודות הלקוחות מתחום העשייה המדינית כחיבורים עיוניים בתחום המחשבה המדינית והחברתית , וגם בין אלה מעטים בערך החיבורים שאופיים עיוני צרוף . מטרת רוב החיבורים שנכללו במבחר זה היא מעשית להבהיר בדרך הניתוח התיאורטי סוגיות , שהיתה להן חשיבות אקטואלית ושנתעיררו מתוך התמודדות של יחידים וקבוצות בבעיות מדיניות וחברתיות , שדרשו פתרון . מבחר זה מבקש אפוא בעיקרו לשקף את המחשבה המדינית והחברתית של החברה האמריקנית בדרך התפתחותה ההיסטורית , מהתחלותיה בראשית המאה הי"ז ועד העצמותה כמעצמה עולמית בימינו . מספר שיקולים הדריכוני בנקיטת גישה זו . כל מחשבה פוליטית מתייחסת מעצם עניינה ומהותה לחברה שבה היא עולה , אף אם מטרתה לבנות תיאוריה כללית של מדינה ולבססה על הנחות מדעיות הגזורות מניתוח פינומנולוגי , פונקציונאלי או השוואתי היסטורי . נקודת הראות , היקף הידיעה ודרך ההבנה , האופק המושגי והפילוסופי יהיו לעולם תלויים בעמדת התצפית של הצופה , וזו תוגדר על ידי השתייכותו החברתית ההיסטורית במובנה הרחב ביותר . יתר על כן , אנו מוצאים שהרצון להגיע להבנה תיאורטית של בעיות המדינה והחברה מקורו בדרך כלל — ואף מצביע הוא על — משבר במסורת המדי נית הקיימת , המצריך עיון מחודש לשם הבחנה והוראת דרך למציאת פתרון . התיאוריה הקלאסית של המדינה ביוון ורומא עלתה עם שקיעתם של דפוסי החברה המסורתיים של הפוליס היווני ושל הריפובליקה הרומית . הופעתה של התיאוריה הפוליטית המודרנית קשורה אף היא במשבר סדרי החברה של ימי הביניים והסמכות הרוחנית של הכנסייה הקאתולית ובעלייתה של המדינה הביורוקראטית הטריטוריא לית בעת החדשה . מושגים חברתיים ומדיניים , שיש להם זיקה ומשמעות לגבי ציבור מסוים ואינם שייכים רק לעולמו של הפרט , משתתפים בהרכבתם של דימויים , המדריכים את היחיד והציבור ביחסו אל העולם והחברה . מתוך כך הם גם משמשים מכשירים להתמצאות ולפעולה , קנה מידה להתנהגות ולגישה חברתית . הם גם מגלמים בתוכם מגמות חברתיות וגם משרתים צרכים חברתיים . בלשונו של פרופ' ריכארד קבנר ז"ל : 'הפונקציה , ההופכת את המלה המדוברת והכתובה ליסוד חשוב בסדר האירועים ההיסטוריים , נישאת בכושרה לעצב את התודעה של יחסי שותפות חברתיים ושל מבוא

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר