תוכן העניינים

עמוד:10

התוספות ; הדעות השונות על התוספות כמקור לפסק ההלכה ; היחס לגאונים ולראשונים ; ההלכה והמציאות ; בעלי התוספות ממשיכי דרכם של התנאים והאמוראים בהסקת הלכה למעשה , ידיעה על היצירה המשפטית בסביבה הנוכרית ; המיפגש הרוחני בין יהודים לנוצרים בתחום פרשנות המקרא ; השפעה והתנגדות ; חוסר אסמכתא למגע בתחום המשפט ; הנחות משותפות לבעלי התוספות ולגלוסטורים ; דרכים דומים , יישוב סתירות בין המקורות ; שיטת החילוקים ; הקבלות בין התפשטות התוספות ובין הצלחת הגלוסטורים ; סיבות שונות ונבדלות ; טרמינולוגיה דומה בספרות הגלוסטורית והקאנוניסטית , מקבילות מבחינת הנושאים ; חברות בעלות אמונות מנוגדות נתונות במאבק ; משימות ואתגרים דומים . פרק חמישה עשר ספיחי התוספות : גליונות ., קונטרסים ותוספות גורניש 770—753 ירידת כוח היצירה הפרשנית בסוף המאה הי"ג ; פעולת אוסף ; גליונות וקונטרסים ; ההפרדה בין פלפול לבין פסיקה , עדותו של ר' יוחנן בן ר' מתתיה על הדיוקים בלשונות ; ר' בצלאל אשכנזי ודעתו על הגליונות והקונטרסים ; מקורם בתוספות גורניש ; החידושים שהדפיס ר' ידידיה גלאנטי וכ"י גינצבורג של תוספות גורניש ; חלקם של חכמי אשכנז של המאה הט"ו בתוספות אלו , כ"י פאריס 454 ותוספות גורניש שבו ; החכמים הנזכרים בהן ; הימצאותם בבית מדרשו של ר' יהודה מינץ ; כ"י כי"ח ; 167 כ"י בודפשט ; 52 תוספות חוליו גורניץ ; חידושי כתובות מגורניץ ; זהים עם החידושים שנדפסו בשמו של ר' יוסף קורקוס ; מקור תוספות גורניש בדרך הלימוד באשכנז מסוף המאה הי"ד ; יחסם של מגורשי ספרד לדרך לימוד זו ; השפעתו של ר' יצחק קאנפאנטון ; גורניש לא שם מקום ; המונח שמירר . והמלה 'גורניש . ' מפתחות 811—771 מפתח השמות ; מפתח העניינים ; מפתח המקומות ; מפתח כתבי היד ; מפתח מקורות שנתפרשו . ביבליוגראפיה 84 &—813 א . ספרים ומאמרים בעברית ; ב . ספרים ומאמרים בלועזית .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר