תוכן העניינים

עמוד:9

ספר התשב"ץ , ספר הפרנס , ספר ברכת מהר"ם , הלכות שמחות , תוספותיו ופיוטיו ; בני דורו של המהר"ם י ר' חזקיה ממגדיבורג , תוספותיו ופסקיו ; ר' אביגדור כץ , ר' ידידיה מנירנברג , אביו ר' ישראל ותוספותיו ; הדי הגזרות בתשובות ר' ידידיה 1 שיטתו למסכת מועד קטן . פרק שנים עשר החותמים והעורכים 599—571 ר' יצחק בעל הסמ"ק ; מגמתו של החיבור ומידת הפצתו ; הגהותיו של ר' משה מציריך t פסקיו של ר' יצחק , ר' פרץ בר' אליהו ; קשריו עם המהר"ם ; רבותיו ; הגהותיו לסמ"ק ולתשב"ץ ; תוספותיו וחלקן בתוספות שלנו ; ר' אליעזר מטון , משפחתו ; ימי ישיבתו באשכנז ; ידידותו עם מהר"ם ; יחסו לר' חיים אור זרוע ; תוספותיו והתוספות שלנו ; ר' אשר בן יחיאל ותוספותיו ; ערך פעולת הרא"ש בהפצת תורתם של בעלי התוספות ; תוספות הרא"ש ויחסן לתוספות הר"י , הר"ש משנץ ור' יהודה שירליאון ; תוספות הרא"ש וספר הלכותיו . פרק שלושה עשר התוספות שלנו : זמן עריכתן ומקורותיהן 675—600 ברכות ; שבת ; עירובין ; פסחים ; יומא ; סוכה ; ביצה ; ראש השנה ; מגילה ; מועד קטן ; חגיגה ; יבמות ; תוספות ישנים ותוספות כתב יד אוקספורד ; כתובות ; קידושין ; גיטין ; נדרים ; נזיר ; בבא קמא ; בבא מציעא ; בבא בתרא ; עבודה זרה ; התוספות שבדפוס פיזארו ; סנהדרין ; מכות ; שבועות ; הוריות ; זבחים ; מנחות ; חולין ; בכורות ; ערכין ; תמורה ; כריתות ; מעילה ; קינים ; נידה . פרק ארבעה עשר דרכם של בעלי התוספות בפירוש התלמוד ובפסק ההלכה והיצירה המשפטית בסביבתם 753—676 המגמות בחיבוריהם של חכמי אשכנז וצרפת ; המעשה והעיון ; הצורה הדיאלקטית ; דרך לימוד ודרכי החשיבה ; היחס למיתודה התלמודית ולמיתודה הסכולאסטית ; כוח הסברא ; ביקורת ואמונה ; החילולים ; בירור הנוסח , עקרונותיו של רבנו תם והלכה למעשה ; הגהות על פי הקבלות ; הגהות על פי כתבי יד ; הישגיהם בביקורת הטקסטואלית ; הפירוש ; השלמת פירוש רש"י , היחס לפירושיו , קביעת הנוסח הנכון , היחס לפירוש הר"ח ולערוך ; פירושי מלים ; פירוש עניינים ; ציון המקורות ; דרך ההשוואה ; היחס לתוספתא , לברייתות , למדרשי ההלכה , לירושלמי ולמדרשי אגדה ו דעות ואמונות ; פירושה של הסוגיה מתוכה י בחינת דרכה ומהלכה ; קביעות על 'דרך הש '' ס' ויישובן של סטיות ; דרך ההשוואה בטיפול בנושאים ובעקרונות ; תרומת התוספות למיתודולוגיה התלמודית ; סיכומה בספר כריתות לר' שמשון מקינון ; כללי המשנה ; הברייתות , דעותיהם על עריכת התלמוד ; מבנה הסוגיה והתהוותה ; זהוי שמות חכמים ; ההקפדה על סדר הזמנים ; פסק ההלכה ; פסקי

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר