תוכן העניינים

עמוד:8

ספר המצוות ויחסו לספרי הרמב"ם ; המציאות המשתקפת בספר ; דרך ההרצאה ; שילוב הלכה ואגדה ; התפשטותו של הסמ"ג ; תוספותיו ; תוספות ישנים ליומא ; פירושיו לתורה ; חכמי איוורא , ר' משה , ר' שמואל ור' יצחק , תוספותיהם ושיטותיהם ; ר' שמואל בר' אלחנן ותוספותיו למועד קטן ; תשובותיו ; תחושת הירידה שבדור ; ר' טוביה מויאנה ; ספר פסקיו ; חיבור תלמידו ר' אברהם בר' אפרים ; תשובותיו ותוספותיו של ר' טוביה . כרך שני פרק עשירי בני הדור באנגליה 520—493 תלמידי ר"ת באנגליה ; זיקתם של חכמי ארץ האי לצרפת ; משפחות חכמים ; ר' משד . בר' יום טוב ; קובץ פסקיו ; שאלת תוספותיו לרי"ף ; המגמה הפסקנית בשרידי תורתו ; בניו ; ר' יום טוב שאיבד עצמו לדעת ; ר' אליהו מנחם מלונדרש ; עסקיו ותשובותיו ; תוספותיו , פסקיו ופירושיו ; אחיו ר' ברכיה מניקול ; הערותיו לתוספות הר"ש משנץ ; פסקיו ; קיצור הלכות גיטין ; בן עירו ר' יוסף מניקול ; פסקיו ; הספר 'תרומה חדשה' ; ר' יצחק בר' פרץ מנורתהמפטון ; נימוקיו ופסקיו ; ר' אהרן מנורת המפטון ושרידי תוספותיו ; ר' מאיר מלונדריש ; תוספותיו ופסקיו בהלכות אבלות ; הקובץ 'תוספות חכמי אנגליה' ; אופיו ודרך עריכתו ; ר' יעקב מאליצון ; ר' יעקב בר' יהודה חזן מלונדריש וספרו 'עץ חיים' ; ר' אליעזר אליהו מאוקספורד . פרק אחד עשר ר' מאיר מרוטנבורג וסיעתו 570—521 סימני הירידה בצרפת ובאשכנז ; אישיותו של המהר"ם וערך תשובותיו ; יחסו לאביו ר' ברוך ; רבותיו באשכנז ובצרפת ; ר' יהודה הכהן ועמדתו בהלכות ציבור ; מעמדו של המהר"ם ובית דינו ; יחסו לרבני הדור ולמנהיגי הקהילות ; התנגדותו לקיפוח עניים ; דעותיו על סדרי ארגון הציבור ומוסדותיו ; היחס לשימוש בעזרת זרוע השלטון ; תקנות הקהילות ; הגנתו על זכויות הקהילות ; סמכותו של המהר"ם בעיני דורו ; תנועת היציאה מאשכנז וסיבותיה ; פרשת מאסרו של המהר"ם והנסיונות לשחררו ; מקומות מאסרו ופעולתו הספרותית בתקופה זו ; יחסו של המהר"ם לפוסקים שקדמוהו , למנהיגים ; קולותיו וחומר 1 תיו ; הנסיונות להסביר את אופיו ; יחסו לחסידות אשכנז ; ירושתו הספרותית , קבצי התשובות ; תשובות והגהות מיימוניות ; ההגהות בדפוס קושטא ; ס' המרדכי ; אופיו הקומפילאטורי של ס' המרדכי , ההבדלים בין כתבי היד ; מרדכי דבני ריינוס ומרדכי דבני אושטרייר ; 'מרדכי קטן' של ר' שמואל שליטשטאט ; דפוסי המרדכי ; השפעת החיבור על הפוסקים שבאו אחריו ;

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר