תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שמיני בעלי התוספות באשכנז , הפוסקים והחסידים 447—345 ספרי הפסקים של חכמי אשכנז ; ר' ברוך בר' יצחק מוורמייזא ; ר' ברוך בר' יצחק מריגנשבורג ; ספר התרומה , מגמתו , מקורותיו וערכו ; דיני עבודה זרה והיחס לנכרים ; עלייתו לארץ-ישראל ; תוספותיו ; הפירוש לתמיד המיוחס לראב"ד אינו של ר' ברוך ; ר' יהודה בר' קלונימוס משפירא , משפחתו ; רבותיו ר' אברהם בר' שמואל , אחיו ר' מאיר ; מקומו בבית הדין של שפירא ; ר' דוד בר' קלונימוס ; חברו ר' יצחק בר' אשר הבחור נהרג על קידוש השם ו ר' מנהם החסיד ; ספר יחוסי תנאים ואמוראים ; כתבי היד וגורלם ; צורת הספר ; דרכו בבירור הנוסח ; פירושם של מאמרי החכמים ; רוח המארטירולוגיה שבספר ; השפעת תורת הסוד של חסידי אשכנז ; ספר האגרון ; תוספותיו של ר' יהודה ; ר' אליעזר בר' יואל הלוי ופרשת חייו ; נסיעותיו ; עסקנותו , בני משפחתו , חיבורו 'אבי העזרי' וסידורו הפגום ; הספר 'אבי אסף' ויחסו ל'אבי העזרי' ; דרכו כפוסק ; תוספותיו ; ר' אלעזר בעל הרוקח ; רבותיו בהלכה ובתורת הסוד ; ר' יהודה החסיד ודרכו בתשובותיו ; ספר הרוקח ; הכנסת תורת הסוד לתחום ההלכה ; תשובת המשקל ; החכמים והספרים הנזכרים בחיבור ; מסורת המנהגים ; הוספות תלמידים ; השפעת הספרים מבית מדרשו של רש"י ; טעמי המצוות ; גימטריאות ונוטריקון ; ספר ' מעשה הרוקח' ; תוספותיו לבבא קמא ; פירושו למסכת שקלים ; תשובותיו של הרוקח בהלכה ; השפעתו בצרפת ובספרד ; המאורעות הטראגיים במשפחתו ; ר' שמחר , בר' שמואל משפירא , קשריו עם חכמי הדור , תשובותיו , ספרו 'סדר העולם' ; שרידי הספר ; פירושו ל'תורת כהנים' ; ר' משה בר' חסדאי ; מוצאו מהמזרח ; דעתו על חרם הישוב ועל מעמדו של 'שליח ציבור' ; פירושיו לסדר טהרות , לירושלמי שקלים ותוספותיו ; חיבורו 'כתב תמים , ' התנגדותו לפילוסופיה ולתורת הסוד של חסידי אשכנז ; ר' ברוך בר' שמואל ממגנצא ; 'ספר החכמה' ; פיוטיו ; בנו ר' שמואל מבמברג ; יחסו לרבו ר' שמחה ; חברו , ר' משולם ; פירושו לירושלמי שקלים ; בעל התוספות האיטלקי ר' אלעזר בר' שמואל מווי רונא ; שאלת העגונה ופסקו ; תוספותיו לבבא בתרא ; ר' ישעיה מטראני וקשריו עם חכמי אשכנז ; ר' יצחק בר' משה מווינא ; רבותיו ; נדודיו ; ספרו 'אור זרוע , ' מבנהו וחלקיו ; דרך חיבורו של הספר , 'קיצור הספר , ' שנעשה בידי בנו ר' חיים ; כתבי היד ; ערכו של החיבור ; דרכו של ר' יצחק בפסק ההלכה ; התבטלותו מפני ראשונים . פרק תשיעי ר' יחיאל מפאריס ובני דורו 492—448 הוויכוח על התלמוד ורקעו ; טענותיו של ר' יחיאל ; שריפת התלמוד ; רושם המאורע ותוצאותיו ; עלייתו של ר' יחיאל לארץ ישראל ; האם הגיע לארץ ז ; שרידי תורתו ; כתבי היד של פסקיו והוראותיו ; תוספותיו ; פירושיו למקרא ולפיוטים ; פירושיו לתורה ; חבריו ר' יהודה ממלון ; ר' שמואל מפלייזא ; מעורבותו בחיי הכלכלה ; פירושו לקרובה לשבת הגדול ; גישתו למנהג ; ר' משה מקוצי ; דרשותיו בספרד ; אופיין ומגמותיהן ;

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר