תוכן העניינים

עמוד:6

מאורליינש י ר' יום טוב בר' יצחק מיואני , ר' מנחם בר' פרץ ; ר' יעקב ור' יהודה האחים מקורביל ; ר' יצחק בר' ברוך ; ר' אליעזר ממיץ , יחסיו לחכמי דורו ולפלפול / דרכו בהנהגת הציבור ; ס' יראים , תוספותיו ופירושיו . פרק חמישי ראשוני בעלי התוספות באשכנז 226—165 מרכז התורה באשכנז ; הריב"א ; הראב"ן וחיבורו 'אבן העזר' ; יחסו לתורת הקדמונים , למנהגים , לתנאי זמנו ולסביבה הנכרית 1 פיוטיו ופירושיו ; ר' משה הכהן ; ר' יעקב בר' יצחק מוורמייזא ; חכמי שפירא ; ר' שמריה בעל המעשים ; ר' שמואל החסיד ; חכמי ריגנשבורג ; ר' יצחק בר' מרדכי ; ר' אפרים , ויכוחיו עם חכמי הדור ; תשובותיו , פסקיו ופיוטיו ; ר' משה בר' יואל ; ר' שמואל בן נטרונאי ; ר' יואל הלוי ; חכמי ביהם ; ר' אליעזר בר' יצחק ; תנאי החיים בהונגריה ובארצות הסלאביות ; ר' יצחק הלבן ; תוספותיו ליומא ולכתובות ; ר' פטר מקארינטיה ; משפחת גרים מהונגריה ; ר' אברהם ובניו ר' יצחק ור' יוסף . פרק שישי הר"י ובית מדרשו 260—226 הר"י ויחוסו ; היחס לרבנו תם ; אופיו של הר"י ; דרכי פרשנותו ; עמדתו בבעיות הציבור ; יחסו לנכרים , למשומדים ולגרים ; דרכו בהוראה ובפסק ההלכה ; בית מדרשו , דרך לימודו והשפעתו ; מקומו המרכזי ביצירת התוספות ; בנו ר' אלחנן , תוספותיו והיחס לירושלמי ; תשובות משותפות לו ולאביו . פרק שביעי ר' שמשון משנץ וחבריו בצרפת 344—261 ר' יצחק בר' אברהם ; הריצב"א כפוסק ; קשריו אל ספרד ; היחס לאחיו ר' שמשון ; תשובותיו ; תנאי הזמן והמקום ; מעמדן של נשים ; תוספותיו של הריצב"א ; ר' שמשון משנץ , אישיותו , משפחתו ורבותיו ; יחסו לרמב"ם ; עלייתו לארץ-ישראל ; תוספותיו ; תוספות פסחים ; תוספות כתובות ; תוספות עבודה זרה ; פירוש המשנה לזרעים ולטהרות ; בירור נוסח המשנה ; השימוש בתוספתא , בירושלמי ובבבלי ; היחס לפירושי הגאונים , לערוך ולפירושו של ר' יצחק בן מלכיצדק ; ערכם של הפירושים ; כתבי היד ; יחס המפרשים המאוחרים לפירושי הר"ש ; פיתש הספרא המיוחס לר' שמשון ובעיית מחברו ; קובץ תשובותיו , מעשה ידיו של ר' יעקב מקורסן ; ר' יוסף מקליסון ; בית המדרש בפאריס ; ר' יהודה שירליאון , יחוס רבותיו וקבלותיו ; תוספותיו לברכות החכמים הנזכרים בהן ; תוספותיו למסכת עבודה זרה ותוספות ר' יהודה בר' יצחק מבירינא למסכת זו ; הציפייה המשיחית והעלייה לארץ-ישראל ; ר' דוד ממיץ או ממלון ז ; ר' אליעזר מטול ; ר' עזרא הנביא ממונקונטור ; ר' שלמה הקדוש מדרויש ; ר' שמואל מוורדין ; ר' שמואל מאניוב ; ר' שמעון מיונביל ; ר' שמשון מקוצי ; נשיאת אות הקלון בצרפת ; ר' שלמה , אח נוסף לר' שמשון משנץ .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר