דברי פתיחה

עמוד:יג

A הרגום השבעים כתב יד אלכסנדרוני B כתב יד ואטיקאני Luc . מהדורת לוקיאנום ^ 1 כתב יד קואיםליניאני N תרגום השבעים כתב יד באסיליאני S כתב יד סינאי Aq עקילס & ת אודוטיון 2 ' סומכוס V וולגאטה VL התרנים הלט נ הקדום ד . ספרות עברית מדעית אבי יונה' גיאוגרפיה - ' מ . אבי יונה' גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל' ירושלים תש"י אברמוביץ , תולדות הטבע ש . י . אברמוביץ' תולדות הטבע א ג , ליפסיא חרכ"ב בודנהיימר , החי א ש . בודנהיימר , החי בארצות המקרא א , ירושלים תש"י בודנהיימר , החי בא"י ש . בודנהיימר , החי בארץ ישראל , תל אביב תשי"ג בן דור ואחרים , המסחר ע . בן דור ואחרים , המסחר , התעשיה והמלאכה בארץ ישראל בימי קדם . ירישל ם הרצ"ז בן יהודה , מילון א , בן יהודה , מילון הלשון העברית הישנה והחדשה א יד , ירושלים תש"ה—י ג "ג גינזברג , אוגרית ח . א . גינזברג , כתבי אוגרית . ירושלים תרצי'ח גליק , הירדן נ . גליק , הירדן , ירושלים תש"ו גליק' עבר הירדן נ . גליק , עבר הירדן המזרחי , ירושלים תש"ו הורוביץ , ארץ ישראל ושכנותיה י . ז . הורוביץ , ארץ ישראל ושכנותיה א , וינה תרפ"ג ולהויזן' אקדמות י . ולהויזן , אקדמות לדברי ימי ישראל , תל אביב תרצ"ח טורטשינר , לכיש נ . ה . טורטשינר , תעודות לכיש . ירושל ם ת"ש טורטשינר , משלי שלמה נ-ה . טורטשינר , משלי שלמה , ירושלים תש"ז טור סיני איוב / נ . ה . טור סיני , ספר איוב עם פירוש חדש א ב , ירושלים תשי"ד ' טור סיני , לו"ס נ . ה . טור סיני , הלשון והספר א , ירושלים תש"ח ! ב , תשי"א ; ג , תשט '' ז ייבין , הכתב העברי ש . ייבין , הולדות הכתב העברי א , ירושלים תרצ"ט לינדא' ראשית למודים ב . לינדא , ראשית למודים , למברג תרכ"ט מזר ( מייזלר , ( אטלס ב . מזר , אטלס היסטורי של עם ישראל , תקופת המקרא , בעריכתו הגרפית של . שפירא , תל אביב תשי"ז מייזלר , המחקר הארכיאולוגי ב . מייזלר , תולדות המחקר הארכיאולוגי בארץ ישראל א , ירושלים תרצ"י מייזלר' תולדות א ב . מייזלר , תולדות ארץ ישראל א , תל אביב חרצ"ח מרגולין , זואולוגיה ב י . מרגולין , זואולוגיה ב , מרחביה תש"ח ס' אפשטיין ספר היובל לי . נ . אפשטיין , ירושלים תש"י ס' דינבורג ספר היובל לב . דינבורג , ירושלים תש"י ס' קלוזנר ספר היובל לי . קלוזנר , תל אביב תרצ"ז סגל , מבוא מ . צ . סגל , מבוא המקרא , מהדורה ב מתוקנת' ירושלים תש"י סלושץ , אוצר נ . סלושץ , אוצר הכתובות הפיניקיות , תל אביב תש"ב פייגין , מסתרי העבר ש . פייגין , מסתרי העבר , ניו יורק תש"ג פרס , ארץ ישראל , אנצ' י . פרס , ארץ ישראל' אנציקלופדיה טופוגרפית היסטורית , א ד , ירושלים תש"י—תשט"ו קאסוטו , האלה ענת מ . ד . קאסוטו' האלה ענת' ירושלים תש"י קאסוטו' מאדם עד נח מ . ד . קאסוטו , מאדם עד נח , ירושלים תש"ה קאסוטו' מנח עד אברהם מ . ד . קאסוטו , מנח עד אברהם , ירושלים תש"ט קאסוטו , ס' שמות מ . ד . קאסוטו , פירוש על ספר שמות' ירושלים תשי"ב קויפמן , גולה ונכר י . קויפמן' גולה ונכר א ב , תל אביב תרפ"ט—תרצ"ב קויפמן , האמונה הישראלית י . קויפמן' חולדות האמונה הישדאלית א ג , תל אביב תרצ"ז—חש"ח קלוזנר , הבית השני י . קלוזנר , היסטוריה של הבית השני א ב , ירושלים תש"ט קליין , הגליל ש . קליין , ארץ הגליל , ירושלים תש"ו קליין , יהודה ש . קליין , ארץ יהודה , תל אביב תרצ"ט קליין , מחקרים ש . קליין , מחקרים ארצישראליים , יינה—ירושלים תרפ"ג— תרצ"ד קליין . ' ספר היישוב ש . קליין ואחרים , ספר הישוב כרך א , ספר א , היישוב למקומותיו מימי חרבן בית שני עד כיבוש הארץ על ידי הערבים , ירושלים תרצ"ט קליין , עבר הירדן ש . קליין , עבר הירדן היהודי , וינה תרפ"ה קליין , פרקי היחס ש . קליין , מחקרים בפרקי היחס שבדברי הימים , ירושלים חר"ץ = ] מאסף צ ון ב ( תרם"ז ; 16—1 , ( ג ( תרפ"ט ; 16—1 , ( ד ( תר"ץ [ 30—14 , ( ראובני , שם חם ויפת א . ראובני , שם חם ויפת , תל אביב תרצ"ב שווארץ' תבואות הארץ י . שווארץ' תבואות הארץ ג , ירושלים תר"ס שיינהאק' תולדות הארץ י . שיינהאק , תולדות הארץ א , ורשה תך"א

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר