רשימת הציורים

עמוד:6

רשימת המקורות ח » יח : המקירוו היהודיים מובאים במקורט ( או בתרגומ » ברי . ( מראי-הנ [« ו 6 חם ל »« השיטה המקובלת : 01 מסגו ; בלי » יו —)בכליאבות דר' נתן , מהד' שכטר . וינה תרמ"ז בתי מדרשות' ילינק , וינה תרל"ג—תרל"ז בראשית רבא , מהד' טהעאדאר אלבעק , ברלין תרע"ג—תרצ"א מדרש רבא < הוצ' וילנא מורש תהלים , מהד' באבער , וילנה תרנ"א מדרש תנחומא ( הישן ) ותנחומא מהד' ש . באבער , וילנא תרמ"ה מדרשי גאולה , מהד' י . אבן שמואל , ירושלים תש"ג מכילתא דר' ישמעאל , מהד' לויטערבאך , סילאדלפיד . 1934 ססרא , מהד' ווייס , וויען 1862 ספרי , מהד' פרידמן , וזין תרכ"ד ססיקתא דר' כהנא , מהד' ש- באבער , לוצק תרכ"ח פסיקתא רבתי , מהד' פרידמן , 1 זיען תר '' מ שוחר טוב , מהד' ש . באבער , וילנה 1891 ששה סדרי משנה , הוצ' מוסד ביאליק דביר , ירושלים—תל-אביב , תשי"ד—תשי"ט תוסםתא , מהד' צוקרמנדל ליברמן' ירושלים תפרחיי תלמוד ירושלמי , דפוס ויניציאה , ר * 0 ג ביבליוגראפי ה GCS — Die griechisch-chiistlichen Schriftsteller der ersten drei Jahr- CTh — Codex Theodosianus , ed . Gothofredus , Lugdunum 1665 CSCO ( SS )? — Corpus scriptorum christianorum orientalium . Scriptores syri CJ - Codex Iustinianus , ed . P . Kriiger , Berlin 1929 GIL — Corpus Inscriptionum Latinarum , ed . Mommsen , Berlin 1863 GAH — The Cambridge Ancient History , 1925 — 39 , 12 vols 1897— Commission der kgl . Akademie der Wissenschaften . Leipzig hunderte . Herausgegeben im Auftrage der Kirchenvater

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר