השיח האלטרואיסטי מוסר | נשים | פוליטיקה

עמוד:4

Sara Shalev THE ALTRUISTIC DIALOGUE Ethics , Women and Politics עריכה לשונית : עפרה פרי עיצוב עטיפה : זהר שלו אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל מסת"ב : © ISBN : 965-7171-07-5 כל הזכויות בעברית שמורות למחברת ולפרדס הוצאה לאור רח' יוסף , 28 הדר הכרמל , חיפה e-mail : pardes @ aquanet . co . il , 33145 סודר בגופן פרנקריהל של פלרון ובסלעית של שמואל סלע לוחות : אופסט שלמה נתן ; הדפסה : דף נוי תשס"ג 2003 / Printed in Israel 13579 10 8642

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר