אוטופיה לאדונים מחשבות על טבע‭‬ האדם והסדר החברתי

עמוד:4

Noam Chomsky POWERS AND PROSPECTS Reflections on Human Nature and the Social Order US by South End Press , both also in 1996 London by Pluto Press 1996 and in Australia by Allen and Unwin Pty Ltd and in the Pluto Press Limited , London . POWERS AND PROSPECTS was first published in This translation of POWERS AND PROSPECTS is published by arrangement with © Noam Chomsky 1996 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן כמאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר וה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : ISBN : 965-7171-00-8 כל הזכויות בעברית שמורות לפרדס הוצאה לאור e-mail : pardesph @ netvision . net . il עיצוב הכריכה וסדר : דוד גוטסמן לוחות : שלמה נתן הדפסה : דף נוי תש"ס Printed in Israel 2000 /

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר