תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 9 מבוא 11 מי היו הצדוקים 11 ? אמינותם של המקורות ושיטת המחקר 14 פרק ראשון : בין צדוקים לבייתוסים 32 מבוא 32 השוואת הלכות הצדוקים והבייתוסים בספרות חז"ל 33 האם יש לזהות את הבייתוסים עם האיסיים וכת קומראן ? 35 הזיקה ההלכתית בין הצדוקים והבייתוסים 41 הזיקה ההיסטורית בין הצדוקים והבייתוסים 44 מי היו ההרודיאנים י 50 סיכום 57 פרק שני : השבת ולוח השנה 59 התנגדות לעירוב חצרות ואיסור הוצאה מן הבית לחצר 59 התנגדות לחיבוט ערבה בשביעי של סוכות החל בשבת 66 איסור מלחמה בשבת 70 מועדי קצירת העומר והעצרת - למחרת השבת שבתוך חג הפסח 83 האם היה הלוח הצדוקי ירחי או שמשי 90 ? פרק שלישי : החוק הפלילי והמשפט האזרחי 98 מבוא 98 דין מידה כנגד מידה - כלשונו 98 עדים זוממים נענשים רק אם הנדון הוצא להורג בעקבות מזימתם 104 אדם חייב בנזקי עבדו 107 הבת יורשת עם בת הבן 109 ' ופרשו השמלה' - דברים ככתבם 113 ' וירקה בפניו' - כלשונו 115 החמרת הצדוקים בדיני העונשין ומקומה בתולדות המשפט העברי הקדום 116

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר