יעקב כדורי פרשנות המקרא בקומראן

עמוד:387

יעקב כדורי פרשנות המקרא בק ומראן מגילות קומראן מעידות על מקומם המרכזי של המקרא ופרשנותו אצל חברי הכת . כרבע מכתבי היד שנמצאו בקומראן הם שרידי מגילות של ספרי המקרא עצמם , אבל גם שלושת הרבעים הנותרים רובם ככולם קשורים אל כתבי הקודש : הם מסבירים את האמור במקרא , מרחיבים אותו או מתייחסים אליו באופנים שונים ; הפסוק 'מה אהבתי תורתך , כל היום היא שיחתי' ( תהלים קיט , צז ) מתאר להפליא את הלך רוחם של בני הכת . חוקי הכת מציינים במפורש שחבריה חייבים להתמיד בלימוד התורה , כאמור בסרך היחד : 'ואל ימש במקום אשר יהיו שם העשרה איש דורש התורה יומם ולילה תמיד עליפות = ) חליפות , כלומר במשמרות ) איש לרעהו . והרבים ישקודו ביחד את שלישית כול לילות השנה לקרוא בספר ולדרוש משפט ולברך ביחד' JQS ) טור ו , שורות . ( 8-6 אם לשפוט על פי אופייה של ספרייתם , התורה ושאר כתבי הקודש אכן היו מרכז חייהם של אנשי הכת . על אף מקומו המרכזי של המקרא בכתבי קומראן , סקירה של פרשנות המקרא בכתבים אלו אינה פשוטה כלל ועיקר . ראשית , הפרשנות מופיעה בכתבים מסוגים שונים . המבקש לדעת איך הבינו את התורה בקומראן חייב אפוא להתייחס אל כל מגוון החיבורים שנמצאו שם , ולא רק אל החיבורים המעטים שהם בעלי אופי פרשני מובהק . שנית , לעתים קרובות הקו המבדיל בין טקסט מקראי לבין פרשנות מקרא מטושטש . מה דינם של קטעי מקרא שיש בהם שינוי קל מן הנוסח המוכר לנו ממקומות אחרים : כלום משקפים הם מסורת נוסח אחרת של המקרא , כלום מעידים הם על נזילותו של הטקסט המקראי , שעדיין היה ניתן לשינוי בפרטיו , או שמא השינוי אינו אלא פירוש לאותו פסוק ( ואם כך , היש לראות את החיבור כולו כחיבור בעל אופי פרשני ?( עקרונית , שלוש האפשרויות סבירות באותה מידה , והדבר מרחיב עוד יותר את מגוון הטקסטים שיש לכלול בכל סקירה של פרשנות המקרא בקומראן . קושי נוסף קשור במצב השתמרותן של המגילות : לעתים קרובות הפרשנות רמוזה במילים בודדות , ולא תמיד קל להכין מה הן אומרות או מה הן מבקשות לרמוז על פירושו של כתוב מסוים ; על אחת כמה וכמה קשה לעמוד על אופייה של הפרשנות כאשר הטקסטים מקוטעים או כאשר הם הרכבה של כמה שרידי קלף שנעשתה בידי חוקר , ושאין ביטחון מלא בנכונותה . במאמר זה אין בכוונתי לסקור את כל הפרשנות שנמצאה בקומראן ( משימה בלתי אפשרית במסגרת זו , ( כי אם להציג מבחר המדגים את סוגי הפרשנות העיקריים העולים מכתבי קומראן , וכמה מהבעיות הכרוכות בחקר פרשנות זו . סקירתי לא תוגבל לפרשנות המצויה בחיבורים שיצאו מידי חברי הכת עצמם , אלא תכלול את כל מגוון החיבורים שנמצאו בספריית קומראן . מאי בינייהו ? ידוע לנו שהכת התפארה בתורותיה הסודיות , ובכלל זה בפרשנותה הייחודית לחוקי התורה . ברוח זו ציווה סרך היחד על חברי הכת 'לוא להוכיח ולהתרובב = ) לריב ) עם אנשי השחת ולסתר = ) ולהסתיר ) את עצת התורה בתוך אנשי העול' , 1 QS ) טור ט , שורות . ( 17-16 נאסר

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר