אופייה של הפעילות הכלכלית על פי המקרא

עמוד:5

אופייה של הפעילות הכלכלית על פי המקרא החוק המקראי מביא לידי ביטוי בצורה שיטתית , מפורטת וממוקדת את הערכים החברתיים כלכליים שביקש המחוקק להנחיל לחברה . לעומת זאת המציאות הכלכלית לאשורה כפי שבאה לידי ביטוי בפועל נלמדת מפסוקים אחדים המתארים פעילות כלכלית ואשר פזורים ספורדית בטקסט המקראי . ענפי הייצור העיקריים ובהם גידול הדגנים , גידול הגפן וייצור היין והפקת שמן הזית מוזכרים פעמים רבות במקרא ( כגון דברים ח ח ; כח נא ; שמואל א , כה יח ; מלכים א , יז יב ; מלכים ב , יח לב ; ישעיה ה א ; טז י ; ירמיה מ יב ; הושע יד ח , ( ואילו שאר הפעילויות הכלכליות כמעט אינן מוזכרות . מכל האיסורים הרבים בתורה רק באחדים ניכר ניסיון לעצב את חיי הכלכלה . למשל : איסור לקיחת ריבית - 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך והחזקת בו גר 15 ואלו הם כמה ממחקרי היסוד העוסקים בארכאולוגיה חברתית : בינפורד , ; 1972 קלארק , ; 1973 רדמן ואחרים , ; 1978 הודר , ; 1995 הודר והטסון , . 2003 המחקרים המוכרים ביותר בתחום זה הם אלו : זינגר אביץ , ; 1996 לוי , ; 1995 פאוסט ומאיר , ; 1999 פאוסט , 1999 ; 1999 א ; תשס"ה . 16 וראו לדוגמה את הדיון בשאלת 'הכרונולוגיה הנמוכה' המובא בעשור האחרון , למשל במחקרים האלה : פינקלשטיץ , ; 1999 ; 1996 זרזקי פלג , ; 1997 ע' מזר , ; 2005 ; 1997 בן תור ובן עמי , ; 1998 בן תור , ; 2000 בונימוביץ ופאוסט , ; 2001 פאנטלקין , ; 2001 לוי והיים , . 2005 נקודת המוצא של סוגיה זו היא סטרטיגרפית אולם המשמעויות הנובעות ממנה קשורות לשאלות העומדות ביסוד הארכאולוגיה המקראית כגון קיומה או אי קיומה של הממלכה המאוחדת . פינקלשטיץ וסילברמן , תשס"ג , עמ' . 151-131 לעסוק בשאלות חברתיות , הרי בשל הגישה שתוארה לעיל מחקרים העוסקים בארכאולוגיה של ארץ ישראל החלו להידרש לנושאים חברתיים רק בעשור האחרון . ולא זו בלבד אלא שכיום רק חוקרים מעטים , כמו פאוסט , עוסקים בהיבטים אלו . רוב החוקרים הנמנים עם 'הזרם המרכזי' בארכאולוגיה של תקופת הברזל ב דנים בעיקר בשאלות סטרטיגרפיות וטיפולוגיות הקשורות , גם אם בעקיפין , לשאלת מהימנות המקור המקראי בהשוואה לממצא הארכאולוגי . מאחר שלפעילות הכלכלית זיקה לתחומי הארכאולוגיה החברתית , אף במחקר הארכאולוגי של תקופת הברזל מיעטו לעסוק בה . המחקרים שסקרנו עוסקים אפוא בהיבטים או בתחומים אחדים של הכלכלה , אבל אינם עומדים על השפעות הגומלין שביניהם ולא על היותם חלק ממערכת כוללת . ספר זה יסייע בידנו להבהיר את השפעות הגומלין בין תחומי הכלכלה ובין מרכיביה ויציע תיאור רחב ומקיף של הפעילות הכלכלית בממלכת יהודה במאה הט - ' ראשית המאה ו' לפנה"ס .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר