מקומו של ספר יחזקאל באסופת ספרי המקרא

עמוד:10

מקומו של ספר יחזקאל באסופת ספרי המקרא ספר יחזקאל נמנה עם הנביאים האחרונים , והוא השלישי שבספרי הנביאים הגדולים : ישעיה , ירמיה ויחזקאל . סדר זה הולם את ההשתלשלות הכרונולוגית , הואיל ויחזקאל הוא המאוחר שבשלושה . הוא היה בן זמנו של ירמיהו , אך התחיל את פעולתו הנבואית אחרי ראשית נבואת ירמיהו ואף התמיד בשליחותו שנים אחדות לאחר שחדל ירמיהו מלהינבא . ? בקצת כתבי יד של התנ"ך בא ספר יחזקאל במקום השני בספרי הנביאים . סדר זה מצוי כבר בברייתא ( משנה חיצונית ) המפורסמת במסכת בבא בתרא יד , ע"ב העוסקת בין השאר ב '' סדרן של נביאים ? . " לעניין מעמדו של ספר יחזקאל ראוי לציין , שהוא היחיד בספרי הנביאים שחכמים ביקשו לגנזו , והוא ניצל מגניזה בזכות השתדלותם של חכמים : "זכור אותו האיש לטוב , וחנניה בן חזקיה שמו , שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל , שהיו דבריו סותרין דברי תורה '' ( בבלי חגיגה יג , ע '' א ; השווה שבת יג , ע"א . ( כוונת הדברים היא לקובץ החוקים שבפרקים מ-מח , שהרבה מחוקיו סותרים במפורש את מקביליהם שבתורה . טעם אחר לכוונה לגנוז את ספר יחזקאל , נוסף לזה שהוזכר כאן ( ש '' דבריו סותרין דברי תורה , ( " הוא שיש בספר גם סתרי תורה , היינו : תיאורים של "מעשה מרכבה" ( ראה מנחות מה , ע"א . ( כל זה מלמד , שכבר בזמנים קדומים היה מעמדו של ספר יחזקאל שנוי במחלוקת , אך בזכות חוגים שתמכו בספר ( כגון אותו חנניה בן חזקיה , ( ניצל הספר מגניזה . [ ג"ב ] הנושאים והסוגים העיקריים בנבואת יחזקאל בשנים הראשונות של שליחותו העסיקו את הנביא הן הקהל שבגולה והן ציבור הנשארים בירושלים . לתושבי ירושלים שבהנהגת צדקיהו מודיע יחזקאל , שאין להם תקווה להינצל מהרעה , וכי נפילתם קרובה . ולגולי יהויכין , שהוא יושב בקרבם , הוא מנבא שגאולתם אינה קרובה , ובקרוב יצטרפו אליהם אחיהם שבירושלים . לכך היתה נתונה דעתו של יחזקאל מראשית פעולתו עד שהגיעה אליו הידיעה על נפילת ירושלים . זה הבסיס לנבואת התוכחה של כל אותה העת , ורוב הנבואות שבחטיבה הראשונה ( בפרקים א-כד ) משתייכות , במישרין או בעקיפין , לנושא זה . * מקום ניכר בנבואת יחזקאל מוקדש למעמד ישראל בעולם ולקורותיו . הנביא סוקר את תולדות ישראל , מעלה מאורעות גורליים ומבליט את הקו השליט בקורות ישראל . לנושא זה של נבואות מצטרפות נם הנבואות על גאולת ישראל . יתזקאל ראה בגאולה שלב הכרחי משלים בתולדות ישראל . את שאלת גאולת העם ואת מבוא לספר יתזקאל מבנה הספר וסידורו מבנהו של ספר יחזקאל ברור ביותר . ניכרות בו שלוש חטיבות מקיפות : א-כד ; כה-לב ; לג-מח ? . החטיבה הראשונה עיקרה נבואות תוכחה , שנשא יחזקאל בראשית שליחותו , משנת חמש לגלות יהויכין , היא שנת 593 לפה '' ס , ועד ערב נפילת העיר והמקדש בשנת ? . 586 החטיבה השנייה עוסקת בעיקר בנבואות לגויים אגב פנייה ישירה אליהם . העובדה שנבואות אלה רוכזו יחד , מורה , שכבר בתקופת איסוף ספרי הנבואה עמדו על ייחודו של סוג זה , ואכן , נבואות הגויים סדורות תמיד בספרי הנבואה כחטיבה נפרדת ומיוחדת * . החטיבה השלישית היא נבואות נחמה . חטיבה זו נחלקת לשתי חטיבות משנה : לג-לט , מ-מח ( על מעמדו המיוחד של פרק לג - ראה להלן , במבוא לפרק ? . ( ספר יחזקאל הוא מן הספרים המעטים במקרא , שיש בו שיטת תאריכים נוקשה וברורה . בספר חוזרים ארבעה עשר תאריכים , רובם למניין גלות יהויכין , ומיעוטם למלכות צדקיהו . סדר התאריכים בספר עוקב בדרך כלל אחרי סדר המאורעות , ואך מעטים הם החריגים ( ראה , למשל , את הפירוש לפרק כט , יז * . ( בחטיבה הראשונה ( א-כד ) ובשלישית ( לג-מח ) ניכר סדר כרונולוגי ברור הן בתוך החטיבות עצמן והן ביחס שביניהן . רק בחטיבה האמצעית - הנבואות לגויים - יש סטיות אחדות מן הסדר הכרונולוגי , שיסודן כנראה בעצם קיומה של חטיבה מיוחדת מעין זו . בתוך החטיבה עצמה מצויות קבוצות משנה קטנות , כגון פרק כה , שהוא מאסף של נבואות המכוונות כנגד מספר אומות , וכן שני גושים נפרדים : נבואות על צור ( פרקים כו-כח ) ונבואות על מצרים ( כט-לב . ( סדר כזה יש בו כדי לשבור את הרצף הכרונולוגי . * בגלל שיטת הסידור המפורטת והקפדנית יש סוברים , שיחזקאל עצמו הוא בעל הכותרות הנושאות תאריכים , ואין הן מעשה עורך אחר . ואכן , יש שהתאריך משתלב בדברי הנביא המדבר בגוף ראשון , כלומר התאריך הוא חלק אינטגראלי של הנבואה . כך , למשל , עולה מפרק כ , א : "ויהי בשנה השביעית בסמשי ? עשור לחלש באו אנשים מזקני ישךאל לדיש את ה' וישבו לפני . '' כן בולט עניין זה בפרק כד , א-ב : "ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בגגשור לחלש לאמר : בן אךם כתב לך את שם היום את עצם היום הז : ה סמך כ ? לך בבל אל ירושלים" וגו . ' אך גם אם התאריכים הם מקולמוסו של יחזקאל , אין הם ראיה שכל עריכת הספר נעשתה על ידי הנביא עצמו . עם זאת , בדיקת מוטיבים מסוימים בספר , כגון הופעות המרכבה , עשויה ללמד , שאמנם היתה ליחזקאל יד בעריכת הספר - ולו בשלביה הראשוניים בלבד . * אשר לתאריך הבא בראש נבואה כלשהי - נשאלת השאלה , האם הוא חל גם על כל הנבואות חסרות התאריך שאחריה ? יש משערים , שאגב מלאכת עריכת הספר גובשו יחד נבואות מגילות מגילות לפי זמן אמירתן . אם כך הדבר , אפשר לומר , שהנבואות חסרות התאריך , הנתונות בין שני תאריכים , שייכות לפרק הזמן שביניהם . כנגד אלה יש הרואים בנבואות חסרות התאריך יצירות מתקופות שונות של פעילות הנביא . אולם אם נכונה ההשערה , שיחזקאל ערך לפחות חלק מספרו , נראה שסבירה יותר הדעה הראשונה . [ ג '' ב ]

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר