הקדמה - הדרכה והדרכה פדגוגית: הגדרות, מוקדי התערבות, מטרות

עמוד:9

באותה סטודנטית , באותה פעילות , באותו נושא , יש הערכות סותרות ולכן גם תוכני הדרכה מנוגדים , העלולים לגרום לבלבול אצל הסטודנטית . 2 לתפיסתנו , הדרכה עניינה טיפוח כלים ללמידה עצמית אצל המודרכים ותכליתה לעודד אותם לקשר בין תכנים שלמדו ממקורות שונים . הציפייה היא שההדרכה תקדם תהליך של צמיחה ( רגשית , קוגניטיבית ומוסרית ) במודרכים ותכוון אותם ליישום תוכני הלימוד ולהתאמתם המרבית לדרישות השדה . מוקד תהליך ההדרכה הוא האינטראקציה בין המדריך לבין המודרך . אף שהאינטראקציה מושפעת , מטבע הדברים , ממאפייני המדריך והמודרך ומסיטואציית ההדרכה עצמה , המטרה היא לקדם במדריכים את היכולת ואת המיומנויות לשפר את חלקם באינטראקציה זו , וללמד אותם להתאים את התהליך למאפייני המודרכים ולקשייהם ולדרישות של קשרי ההדרכה השונים . תהליך ההדרכה הפדגוגית מתייחס לשתי רמות של אינטראקציה : זו שבין המדריך הפדגוגי לסטודנט במכללה וזו שבין המחנך או הסטודנט בכיתת ההתנסות לבין הילד . מכאן נגזרות מטרות ההדרכה ( ראו גם פרק . 1 : ( 4 להגביר את מודעותם של המדריך והמחנך לאופי קשריהם הבץ-איש"ם עם המונחים ( הסטודנטים או הילדים . ( . 2 להגביר את מודעותם של המדריך ושל המחנך לקשר בין תפיסות העולם החינוכיות שלהם עצמם לבין סוג האינטראקצי ות שהם יוצרים עם המונחים ( סטודנטים או ילדים . ( . 3 לחזק את אמון המדריכים והמחנכים ביכולותיהם של הסטודנטים והילדים ולפתח דרכים מעשיות להבעת אמון זה . . 4 לתרום לפיתוח אינטראקצי ות הדרכה ממוקדות-סטודנט ( student-centered ) בהנחיה , וממוקדות-ילד ( child-centered ) בהוראה . . 5 להגדיל את התיאום בין רגשותיו , מחשבותיו , אמירותיו ו התנהגויותיו של המדריך או של המחנך . . 6 לפתח דרכים שיביאו לארגון מושגי טוב יותר של ידע הלומדים ( סטודנטים או ילדים ) בנושא העומד במוקד ההדרכה . . 21 אף שיחידה זו נכתבה בעיקר לצורכי מדריכים פדגוגיים במכללות להוראה , מודל ההדרכה תקף לדעתנו לגבי כל תפקיד של הדרכה המתמקד באינטראקציות חינוכיות או טיפוליות למיניהן . כדי להמחיש את אפשרויות ההכללה והרחבות של מודל ההדרכה המוצג , ישמש המונח "מתווך" מושג-על של כלל תפקידי ההנחיה וההוראה ( מנחה , מחנך , גננת , מורה , מבוגר , ( ואילו המונח "לומד" ישמש לכלל הלומדים ( תלמיד , ילד , סטודנט , מונחה , מודרך . (

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר