הקדמה

עמוד:יג

. 5 מכך עילה שהספר אינו פונה אל האתיאיסט או אל האגנוסטיקן ; הוא נכתב " לאדם שעבודו המפגש הוא שהציב את יסודות הדת , אדם הנושא עמו את זיכרון המפגש ומחפש אחר השכינה המסתתרת " ... ( עמ י . ( 38 . 6 את רבי יהודה הלוי ניתן לפרש כהוגה דעות הדוגל באוניברסליזם משיחי , שלפיו סופה של כל האנושות להיטמע בתוך עם ישראל ; אך עד שיקרה הדבר , הוא נותר אחד הפרטיקולריםטיים ביותר מבין ההוגים היהודיים . . 7 לסקירה של טקסטים קבליים המאמצים עמדה זו ראה . Reiigionsgeschichte 9 ( 2008 ) , pp . 23-35 Mysticism and Morality : Kabbalah and Its Ontological Dualities , " Archiv fuer Jerome Geiiman , "Jewish עוד ראה משה חלמיש " , היחס לאומות העולם כעולמם של המקובלים , " בתוך מרומי לירושלים ; ספר זיכרון ליוסף ברון סרמוניטה ( מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , יד , ( ערך אביעזר רביצקי ( ירושלים : מאגנס , תשנ " ח , ( עמ ' , 312-289 וכן . Mysticism ( Oxford : Oxford , 2006 ) Elliot Wolfson , Venturing Beyond : Law and Morality in Kabbalistic . 8 ראה המהר"ל מפראג ( יהודה ליווא בן בצלאל , , ( 1609-1525 דרך החיים , פרק ג , משנה יד ( לקראת הסוף ;( גור אריה לשמות יט : כב ; נצח ישראל , פרק ג . . 9 בבלי שבת קמה ע " ב — קמו ע " א : "שבשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא . [ בני ! ישראל , שעמדו על הר סיני , פסקה זוהמתן . עובדי כוכבים , שלא עמדו על הר סיני , לא פסקה זוהמתן . " יצוין , עם זאת , שהרמב '' ם , בחיבורו מורה נבוכים , כותב : "מן האמירות המופלאות גם ( אותה אמירה ) שהפשט שלה מגונה ביותר , וכאשר תבין את פרקי הספר הזה הבנה אמיתית , תתפעל מחכמת משל זה והתאמתו למציאות . " רמב " ם , מורה נבוכים , תרגם מיכאל שורץ ( תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , , ( 2002 חלק ב , פרק ל . הרמב " ם מבהיר בפרק שממנו לקוח הקטע הזה שזוהמת הגויים אינה מובנית , אלא היא תוצאה נמנעת של הסתמכותם על הדמיון במקום על השכל . ואכן כך מבינים אותו מפרשיו בימי הביניים ובעת החדשה . לפרטים ראה . Scholars Press , 1990 ) , p . 76 , note 47 M . Kellner , Maimonides on Human Perfection ( Atlanta : . 10 ראה ( לפי סדר מועד פרסומם : ( יוליה שורצמן , "האם גם היא נבראה בצלם אלוהים ? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האישה על פי בראשית א-ג , " דעת לט ( תשנ " ז , ( עמ ' ; 86-69 מנחם קלנר , "שנאת נשים פילוסופית בימי הביניים , הרלב " ג לעומת הרמב " ם , " בתוך מרומי לירושלים ; ספר זיכרון ליוסף ברוך סרמוניטה ( מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , יד , ( עמ ' . Studies Quarterly 7 ( 2000 ) , pp . 183-202 "Gender Concepts of Medieval Jewish Thinkers and the Book of Proverbs " , Jewish Arkush ( Amsterdam : Harwood Academic , 1998 ) , pp . 99-134 ; Julia Schwartzman , Mysticism Dedicated to Alexander Altmann , ed . Elliot Wolfson Alfred Ivry , Allan Formless Matter or Potential Prophet ? " Perspectives on Jewish Thought and Avraham Melamed , "Maimonides on Women : ; 128-113

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר