פתח דבר

עמוד:ח

שההדיר ותרגם מחדש את רוב כתבי רבנו , כנס למהדורת 'איגרות הרמב"ם' שלו ( מוסד הרב קוק , ירושלים תשלי'ב ) רק את שלוש האיגרות הנ"ל , בצירוף איגרת אחת לר' יוסף בר' יהודה , ותו לא . איגרות חדשות אחדות , מהן הכתובות בעצם טוהר ידו של הרמב"ם ז"ל , נתגלו ופורסמו בקבצים מדעיים שונים . אולם מהדורה שלימה של האיגרות טרם הופיעה . תוך כדי עבודתי בכתיבת ביאור להקדמות המחשבתיות של הרמב"ם למשנה , שבה החילותי בע"ה לפני שנים אחדות , נעשיתי מודע יותר ויותר לצורך במהדורה שלימה ומתוקנת של האיגרות , בשל חשיבותן הרבה לדעת משנתו של הרמב"ם ולהכרת אישיותו . לאחר לבטים מסוימים החלטתי ליטול על עצמי גם את משימת ההדרת האיגרות , ותצא היא ראשונה בע"ה . ב . בחירת החומר למהדורתנו את כלל המכתבים שיצאו מתחת יד הרמב"ם , נוהגים לחלק ל'תשובות' ול'איגרות' . מה בין תשובות לאיגרות ? לקמן נראה שעל פי התוכן הפנימי קשה לקבוע גבולות ברורים בין שני הסוגים . יותר קל להצביע על םימן היכר חיצוני : בראש התשובות מופיעה כותרת : 'התשובה' ( ערבית : 'אלג'ואב , ( ' ובסופן רגיל הרמב"ם לחתום : 'וכתב משה' , נוסח שהוא כעין אישור רשמי של פסק דין ( ראה , למשל , חתימת איגרת ז' דלהלן . ( לעומת זאת באיגרות אין טופס קבוע כזה , ואף איגרות שעיקרן תשובות על שאלות - כתובות ברצף , ובסגנון של פנייה אישית . ובאשר לתוכן - בדרך כלל עוסקות ה'תשובות' בענינים הלכתיים , ואילו ה'איגרות' עוסקות בענינים שבאמונות ודעות , או בענינים אישיים . אך אין זה כלל גמור : ישנן 'תשובות' על שאלות בעניני אמונות ודעות , וישנן 'איגרות' שבהן מופיעים עניני הלכה . לפי מטרת עבודתנו נהגנו כך : אספנו למהדורה זו את כל ה'איגרות , ' לעיתים בהשמטת קטעי משא ומתן הלכתי ( כמובן בציון ההשמטה , ( מהאיגרות , שהופיעו במרוצת השנים האחרונות , לא הזכרנו בפנים , מפני שאין להן חשיבות מיוחדת לגבי נוסח האיגרות . . 5 על זיהוי האוטוגרפים של הרמב"ם - ראה : מ . לוצקי , 'וכתב משה , ' 'התקופה , ' ל לא , עמ' ; 679 הנ"ל , 'אחרית דבר' למשנה תורה , מהד' שולזינגר , ניו יורק תש"ז ; ס . ששון , מבוא למהדורת הצילום של פירוש המשנה , קופנהגן תשט '' ז . . 6 כך כבר בשער הדפוס הראשון ( ר' להלן עמ' י '' א : ( 'תשובות שאלות ואיגרות המאור הגדול רבינו משה המימוני זצ"ל . ' . 7 כותרת כזו מופיעה בין אם הרמב"ם כותב את התשובה על חלקו הריק של גליון השאלה ( ר , ' למשל , התצלום בעמי תרל '' דו , ( ובין אם הוא עורך מכתב נפרד שבו הוא מאזכר את השאלה ( ר , ' למשל , עמ' ר"ט . 8 . ( כן הוא בכל התשובות האוטוגרפיות המצויות בידינו ( ר' הערה . ( 5 בקובצי התשובות שבכתבי היד מופיעות לעיתים צורות חתימה אחרות , אך אין זו ראיה שאכן כך היה במקור , ויש להניח שהסופרים ניסחו מדעתם את החתימה שהושמטה על ידי קודמיהם .

הוצאת שילת - מעלה אדומים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר