מדינה בדרך

מתוך:  > מדינה בדרך

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ ' ישעיהו גפני ( יו " ח , צבי יקותיאל , פרופ' ג'רמי כהן , פרופ ' רוברט ליברלס , ד"ר מנחם מור , פרופ' שמואל פיינר , פרופ ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט מסת " ב ISBN 965-227-169-1 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-479 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים תשם '' א Printed in Israel , 2001 © Copyright by The Zalman Shazar Center , Jerusalem אץ להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר מחשב ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית ' ) גרף חן (' בע"מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר