הקדמה

עמוד:13

הכלכליות חברתיות , הנכללות באמנות הבינלאומיות של זכויות האדם . כמו כן היא מנתחת זכויות בריאות , כפי שהן באות לידי ביטוי במציאות הישראלית לאחר קבלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי , התשנ"ד1994- ומתייחסת לחוק זכויות החולה , התשנ"ו , 1966- המגלם את המימד האזרחי מדיני של זכויות הבריאות בישראל . שלו גורסת כי החובה של המדינה ביחס לזכויות חברתיות הנה לפעול באמצעות המקורות העומדים לרשותה כדי להבטיח , בשלבים , את המימוש המלא של הזכויות . כלומר , קיימת הכרה בכך שהמשאבים שבידי המדינה מוגבלים , והמדינה מתחייבת במסגרת זאת לממש באופן פרוגרסיווי את הזכות 2 לבריאות . שלו קובעת כי במדינה כישראל , שיש בה רפואה מתקדמת , מתגלות אפשרויות טכניות שהן מעבר ליכולת הכלכלית של החברה , וכי עקרונות הצדק , השוויון והערבות ההדדית עומדים לעתים בסתירה לאינטרסים של החולה היחיד . הקצאת משאבים עלולה לפגוע בזכויות היחיד לבריאות , אך שאלות של קיצוב או הקצבה nrnpi ( rationing ) סדרי עדיפויות הן בלתי נמנעות \ שלו גם מדגישה , כי על פי אמנת הזכויות החברתיות , חובת המדינה לערוב לכך שהשימוש בזכויות יהא ללא אפליה מכל סוג שהוא , ולהבטיח את זכותם השווה של גברים , של נשים ושל מיעוטים באוכלוסייה ליהנות מהן . לטענתה , אשר לאוכלוסיית הבדווים , מדינת ישראל איננה עומדת באמת המידה המינימלית למתן שירותי הבריאות , המתחייבת גם מהוראות החוק , וזאת גם בהתחשב במשאבים המצומצמים העומדים לרשותה . כמו כן מציינת שלו כי ישראל היא אחת מן המדינות הבודדות בעולם שיש בה כיסוי אוניוורסלי כמעט לכל שירותי הבריאות השיגרתיים - לבד מאותם שירותים שרק נשים נזקקות להם למען בריאותן ולמימוש זכויותיהן בקשר לפוריות ולמיניות . בעוד מאמרה של שלו כתוב מתוך ראייה משפטית ומעשיר את השיח בסוגיית הזכויות החברתיות הכלכליות , מאמרם של פרופ' שמעון גליק וגב' עדנה בנשלום מאמץ מתודולוגיה שונה בתכלית . המאמר כולל סקר שנערך בפקולטה . 2 לדיון נוסף ראו רפאל כהן אלמגור , "דמוקרטיה ורפואה : מחויבות המדינה כלפי חוליה , " בתוך ר' כהן אלמגור ( עורך , ( סתירת יק 77 כדמוקרטיה הישראלית ( תל אביב ספרית פועלים , . 3 . ( 1999 לדיון נוסף ראו : Methuen , 1980 ); Norman Daniels , Just Health Care ( Cambridge : Cambridge R . S . Downie and Elizabeth Telfer . Caring and Curing ( London and N . Y .: Journal of Health Politics . Policyand Law , No . 1 ( Spring 1 996 ) , 69-98 . Analysis , Informed Democratic Decision Making , or the Veil of Ignorance ?" , 21 University Press , 1994 ); Susan D . Goold , "Allocating Health Care : Cost-Utility 1993 ); RS . Downie and K . C . Caiman , Healthy Respect ( New York : Oxford 267 ; Daniel Callahan , The Troubled Dream o / "L ; 7 e ( N . Y .: Simon and Schuster , Rationing and Compromise " , 8 Humane Medicine , No . 4 ( October 1992 ) , 263- University Press , 1985 ); Frederick H . Lowy , "Restructuring Health Care :

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר