תוכן עניינים

עמוד:4

תוכן י ^ נ"נ'ם מבוא 5 הפנאי בתרבות המערבית בת זמננו מבוא 10 פרק ראשון : הגישות השונות לנושא הפנאי - אשר משיח , קורץ 00 ק 0 ור , אורל' רונן 11 פרק שני : פנאי ופוליסיקה - אל כהן ג ' וור 26 חינוך לפנאי מבוא 34 פרק ראשון : עשר דרכים להסמעת חינוך לפנאי במערכת הלימודים - מרדפ' ברלב , קורין 00 ק 0 ור 35 פרק שני : מחינוך לחניכה - הפנאי כהזדמנות שנייה קור'ן 00 ק 0 ור , אל' נהן ג ' וור 38 מערכות הפנאי בקהילה מבוא 44 מהכיתה לשכונה - פנאי קהילתי - אשר משיח 45 סיכום : המאה ה 66 21- מקבץ פעילויות ללימוד נושא הפנאי / קור'ן 00 ק 0 ור , אורל רונן מבוא 70 הצעות לפעילויות א . עיבוד הגישות השונות לסוגיית הסנאי 70 ב . סנאי בזיקה לזמן 73 ג . השל'סה ב 0 נא' 77 ד . 0 נאי רציני 78 ה . 9 נאי וחינוך 81 ו . מחנכי הסנאי - מחינוך לחניכה 82 ז . הסנאי בקהילה 83 ח . סעילו'ות סיכום 87 מקורות 88 לקריאה נוספת 91

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר