מה בין הכתבים המוקדמים והמאוחרים של הרמב"ם בעניין מגבלות הידיעה האנושית?

עמוד:301

מה לפנים ומה לאחור . ופעמים בנבואה שמא היא אמת שמא היא אינה . ופעמים בתורה שמא היא מן השמים שמא אינה . ואינו יודע המדות שידין בהן עד שידע האמת על בוריו . ונמצא יוצא לידי מינות . ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים . " כלומר לא ימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת ( הלכות עבודת כוכבים ב , ג . ( הרמב"ם אינו משתמש במילה "מכיר" כשהוא מתאר את פעילותו הקוגניטיבית של אדם שחסרות לו "המדות שידין בהן עד שידע האמת על בוריו . " ברור שהאדם המתואר כאן אינו כל אדם כפי שהוא , שהרי אם "לא כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו , " משמע שמקצתן כן יכולין . לגבי אדם שיכול להגיע לאמונה ודאית מוכחת בעיקרי התורה , האיסור "לא תתור" כנראה אינו רלוונטי , הואיל ואין לאדם כזה "כל מחשבה שהוא גורם לו [ ... ] לעקור עיקר מעיקרי התורה . " ראוי לציין , שהרמב"ם אינו מבחין כאן בין אמונות אמיתיות שניתן להשיג ודאות לגביהן לבין אמונות אמיתיות שלא ניתן להשיג זאת לגביהן . עד כמה שידוע לי , הקטגוריה האחרונה אינה מוזכרת בספרי הרמב " ם שנכתבו לפני "מורה נבוכים . " מגבלות ידיעת המטפיזיקה א : התיאולוגיה נתחיל בתיאולוגיה הפילוסופית של הרמב"ם , כפי שהיא מצטיירת בחיבוריו המוקדמים ובעיקר בהלכות יסודי התורה . כידוע , הרמב " ם רואה באל "מצוי ראשון " ש " ממציא כל נמצא , " וכל הנמצאים "משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת הימצאו . " המצוי הזה הוא "אלוהי העולם [ ... ] המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית . " האל הוא אחד שאין בייחודו בעולם . אין לו גוף ולא מקרי הגוף , אינו מצוי בזמן , אינו משתנה , אין לו אמוציות , "ואין לו לא מוות ולא חיים כחיי הגוף החי . ולא סכלות ולא חכמה כחכמת האיש החכם . " בתיאורים הללו ( שבהלכות יסודי התורה א ) קיימים הזרעים , שמהם ינבטו התפיסות המפותחות יותר ב"מורה , " ואינני רואה הבדלים מהותיים בין החיבורים בנושאים הללו " . נכון שתורת התארים המפותחת ב"מורה נבוכים " א , נ-נט אינה מופיעה ב " משנה תורה " במלואה , אך כמה ניסוחים בסיסיים שלה נמצאים בהלכות יסודי התורה ב , י : [ האל ] אינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעין . שאין אנו ודעתנו אחד אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד . שאלמלי היה חי בחיים ויודע בדעה חוץ ממנו היו שם אלוהות הרבה הוא וחייו ודעתו , ואין הדבר כן 11 ראו , למשל מורה נבוכים א , א-נ , נג , סט , עב ; ב , א .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר