מה בין הכתבים המוקדמים והמאוחרים של הרמב"ם בעניין מגבלות הידיעה האנושית?

עמוד:298

שולל לגמרי את הידיעה המטפיזית או האםטרופיזית אלא שידיעה זו אינה מגעת לרמה של ידיעה מדעית , ובהיעדר ידיעה מדעית לא ניתן להשיג שלמות שכלית . זאת ועוד , הואיל ושלמות זו הכרחית כדי להבטיח , בין היתר , את הישארות הנפש של האדם , יוצא שלפי קריאתו של פינם את הרמב"ם , אין אפשרות להישארות הנפש , כולל הנפש השכלית . הפרשנות של פינס זכתה לכמה וכמה תגובות חשובות בספרות המחקר , ואין בכוונתי לחזור עליהן כאן . רצוני להתמקד בטענה נוספת של פינס , אותה הוסיף לפרשנות המקורית שלו כמה שנים אחר כך . לפי התוספת המאוחרת של פינס , הרמב"ם האמין בחיבוריו המוקדמים ( לפני כתיבת "מורה נבוכים (" בערך המדעי של האםטרופיזיקה והמטפיזיקה האריםטוטליות , וכן בערכה המדעי של התיאולוגיה האריסטוטלית ; אולם בעת כתיבת ה " מורה" כבר אימץ גישה "ביקורתית " במובן הקאנטיאני של המילה , כלומר גישה הגורסת שידיעתו המדעית של האדם מוגבלת למושגים ולמשפטים שאינם חלים על אובייקטים ש"מעבר למגבלות החושים . " הגישה הביקורתית היא רק אחת מארבעה "דיםקורסים " מנוגדים ב " מורה " - האחרים מכונים בפיו של פינם ה " מסורתי , " ה " אריסטוטלי" וה " מיםטי . " ריבוי הדיםקורםים המנוגדים מצביע על חוסר יכולתנו להגיע לאמת אחת ויחידה . תוספת מאוחרת זו לפרשנותו של פינם , שלמיטב ידיעתי לא זכתה כמעט להתייחסות מחקרית , תהיה נושא הדיון בעמודים הבאים . השאלה העומדת בפנינו היא אפוא : האם קיימים הבדלים חשובים במשנתו של הרמב " ם ובגישתו הפילוסופית בין "מורה נבוכים " ובין חיבוריו המוקדמים ? ואם קיימים הבדלים כאלה , כיצד עלינו לפרשם ? האם מדובר במעבר מגישה תיאולוגית דוגמטית ( דוגמטית במובן הקאנטיאני , כלומר שניתן להוכיח 3 ראו , למשל , Maimonidean Studies 3 ( 1992-1993 ) , pp . 49-103 pp . 60-129 ; H . Davidson , "Maimonides on Metaphysical Knowledge" , Metaphysics " , Von der mittelalterlichen zur modernen Aufklantng , Tubingen 1987 , A . Altmann , "Maimonides on the Intellect and the Scope of 4 ראו Dordrecht 1986 , pp . 1-14 ( The Collected Works [ note 1 above ] , pp . 463-476 ) of the Perplexed " , in Y . Yovel & S . Pines ( eds . ) , Maimonides and Philosophy , Philosophical Purport of Maimonides' Halachic Works and the Purport of the Guide philosophique de Maimonides telle qu ' elle avait evoule " . See idem , "The kantien du terme , me semble rendre de la facon la plus adequate la pensee 457-462 , esp . p . 461 ) : "Ce discours oil s ' exprime une pensee critique , dans le sens Mainumide , Paris 1986 , pp . 119-124 ( The Collected Works [ note 1 above ] , pp . Mai ' monide compare avec celui du Guide des egares " , Deliverance et fidelite : S . Pines , "Le discours theologique-politique dans les oeuvres halachiques de 5 לפרשנות כמעט הפוכה לזו שתוצג כאן , ראו Key to the Secrets of the 'Guide '" , in G . Blidstein , E . Fleischer , C . Horowitz , & B . w . z . Harvey , "The 'Mishneh Torah' as a

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר