מבוא: המשתנים המרכיבים את תמונת־המצב המעודכנת של החינוך הקיבוצי בסביבתו

עמוד:9

המופעלת תוך ד . סכמה בין סוכני החיברות השונים על ההשקפה החינוכית , וזו מותאמת היטב לתנאי הסביבה הקיבוצית ולמבנה הארגוני של מערכת החינוך " . שינויים במערכת זו יחייבו לבדוק מחדש את תפקידם של סוכני החיברות השונים . יעקב ליברמן דן ב"ייחודיות וגודל בחינוך הקיבוצי היסודי תשנ"ד , '' בעקבות השינוי המהפכני שחל במגזר חינוכי זה , עם הפיכת רוב בתי הספר לאזוריים ולבעלי אוכלוסייה הטרוגנית יותר , והתמודדותם המורכבת עם האחריות לחינוך הבלתי פורמלי . מחקר זה הינו תיאורי בעיקרו , ומבוסס על שאלונים מחמישים אחוז של בתי הספר , כמה "חקרי מקרה" מפורטים והשוואה לנתונים של בתי םפר אחרים בחינוך הממלכתי . החוקר בוחן את בתי הםפר היסודיים בארבעה מבין חמשת הממדים שפותחו ( על ידי דרור , ( 1991 ; 1988 לגבי בתי הספר העל יסודיים : ייחוד החינוך הקיבוצי , האוטונומיה של בית הספר , האינטגרציה של תלמידיו עם האוכלוסיות שבסביבתו וגודלו - מ"עד מאה" ל"יותר מארבע מאות" תלמידים . הממצאים לגבי כל אחד מארבעת הממדים הללו מתוארים במפורט , ומסתכמים בתמונת מצב שהינה שונה אומנם מהדגם הקלםי של החינוך הקיבוצי , אך יש בה "אוטונומיה מקצועית" של בית הספר וחיפושי דרך להמשך הייחודיות באמצעות "בתי חינוך" העוסקים בהוראה ובחינוך ערכי חברתי גם יחד . מבית הםפר הקיבוצי , ארזה אברהמי עוברת ל"בני קיבוץ המתנדבים לשנת שירות בתנועת הנוער בעיר : אופי ההתנסות והשפעתה על תהליך הביגור . " לאחר מבוא תיאורטי מקיף על "גילאי העלומים" ( שמונה עשרה עד שלושים ) ו"תפקידן של מסגרות התנדבותיות בשלב המעבר לבגרות , " החוקרת מציגה , על סמך ראיונות קבוצתיים ושאלונים אישיים , ממצאים הנוגעים בארבע קטיגוריות רחבות ; הסתגלות יומיומית לקשיים השונים ; אפיונים של הפעילות הבלתי פורמלית והמורטורית ; הפרט וקבוצת השווים ; העשרת ה"אני" - ההתפתחות האישית בתחומיה השונים ( כולל היחס לקיבוץ - הכרת החברה האחרת והשוואתה לקיבוץ . ( בכל הקטיגוריות האלה נמצאה התנסות רבה ומשמעותית של המדריכים בשנת השירות כמצב מורטורי בארגון בלתי פורמלי . סוג אחר של מסגרת ( פורמלית ובלתי פורמלית כאחת ) בגיל העלומים היא " ישיבת ה'שילוב' כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי , " אותה חקר מרדכי בר לב . המחבר פותח במבוא מושגי על הקיבוץ הדתי ועמדותיו בנושא החינוך הישיבתי בהשוואה לחינוך הדתי בעיר , וסוקר את שלבי הקמתה של ישיבת ה"שילוב" במשך כתריסר שנים . במרכז המחקר מוצגים נתונים על אודות המאפיינים המבניים , הקוריקולריים והחברתיים של הישיבה , מאפייני הסגל החינוכי ונתונים על דיוקנם

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר