הרקע להקמת 'ועד גאולה' וקביעת עקרונות פעולתו

עמוד:7

אדמה ומספר נפשות בתי האבות גדל ורב במשך הזמן . ' . .. ואמנם כל בקשותיהן של המושבות באותן שנים מהנהלת מושבות חברת יק"א בארץ לרכוש עבורן קרקעות , ולסייע בדרך זו בפתרון המשבר , ולא בדרך שבחרה יק"א של שילוח המתיישבים העודפים מארץ ישראל , נענו בשלילה . אטינגר , שקיים בדיקה מקיפה במושבות , הגיע אף הוא למסקנות דומות לאלו של קודמיו . בדין וחשבון המפורט שלו , הכולל גם נתונים סטאטיסטיים רבים , הוא קובע כי יש לדאוג הן לגידול שטחי המושבות והן לגידול אוכלוסי המושבות . הגידול בשטח נחוץ הן בשביל המתיישבים הקיימים , מאחר שהם סובלים ממחסור בקרקע , והן בשביל המתיישבים שיבואו להתיישב במושבות בעתיד . לשם כך יש לקנות רזרבות של קרקע , בייחוד ליד המושבות הקיימות . הגידול באוכלוסיה דרוש לשם הקטנת נטל ההוצאות הציבוריות הנופלות על כל מתיישב ומתיישב , דבר שיביא לידי הקטנת התמיכה ולאפשרות יציאתן של המושבות לעצמאות . אטינגר גם המליץ לעסוק ברכישת קרקעות , לשם הקמתם של יישובים חדשים בעתיד , שימוקמו בקרבת המושבות הקיימות . בדומה לדין וחשבון של זוסמן ואחד העם , גינה גם אטינגר , אך ביתר תוקף , את האפוטרופסות וקבע שעל הוועד האודסאי להימנע בעתיד מכל תמיכה . כן המליץ , שבשלב הקיים אין לייסד מושבות חדשות בארץ ואף אין להתיישב כקיימות , כיוון שבתנאים השוררים בארץ ישראל לא תוכל שום התיישבות להתקיים בלא תמיכה . הדין וחשבון של אטינגר והמסקנות שהגיע אליהן נדונו באסיפה הכללית של חובבי ציון , שנערכה כאמור בתחילת נובמבר , 1902 והן נתקבלו בעיקרן . חובבי ציון הכירו אפוא בכך שהתפתחות יישובית חקלאית , עצמאית ומבוססת בארץ ישראל , אי אפשר שתהיה בלא רכישה נרחבת של קרקעות , בייחוד בקרבת המושבות הקיימות , ובהפסקת שיטת התמיכה וצמצום מינימאלי של המעורבות הציבורית במושבות . ברוח זו נתקבלו החלטות האסיפה , אשר קבעה כי שליש מהכנסות הוועד האודסאי יופרשו לטובת קניית קרקעות בקרבת המושבות , התמיכה ביחידים תיפסק , ובכלל יימנע הוועד האודסאי לעת עתה מכל פעולה התיישבותית בארץ ישראל שהיא מעבר לרכישת קרקעות . עם זה החליטה האסיפה , כי הוועד האודסאי ימשיך לתמוך בצורכי הציבור של המושבות וביוזמות כלכליות שיבואו מתוך ועדי המושבות " . 8 'השילוח' לשנת תרס '' א , עמ' . 433 9 הירשברג , משפט היישוב , עמ' . 60-59 בין השאר מציין הירשברג : ... ' ובבוא הפעם האדון פריינטה ... ועל כל תביעות המושבות הוא מושיט להם קערה מהופכת על פיה . אין בשורה מוצאת בפיו כי אך גרושין וגלות . זהו הפתרון האחד לשאלת הישוב בארץ ישראל . ' ... וכן עיין 'הדור , 24 . 1 . 1901 , ' עמ' ; 9 'השילוח' לשנת תרס"א , עמ' : 155-154 'השילוח' לשנת תרס"ב , עמ' . 266-257 10 הדין וחשבון של אטינגר התפרסם בהמשכים מעל דפי 'המליץ , ' בחודשים אוגוסט-נובמבר . 1902 בשנת 1905 התפרסם הדין וחשכון בשפה הרוסית בשם : 'נתונים על מצבן הכלכלי של המושכות העבריות בארץ ישראל' ( להלן : אטינגר , נתונים . ( תמציתו בעברית נמצאת באצ"מ , 11 . All 1 / 44 אצ"מ , , Z 1 / 381 סיכום החלטות האסיפה הכללית של חובבי ציון מתחילת נובמבר ; 1902 אכה"י , , V 7 11 / 24 מכתב חחרמס' 1 של ועד גאולה ; 'המליץ , 19 . 11 . 1902 , ' עמ' ; 2-1 שם , , 20 . 11 . 1902 עמ' . 1 וראה המלצותיו של אייזנברג לאטינגר אצל פלדמן , אהרון אייזנברג , עמ' . 111-108 על המלצותיו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר