הרקע להקמת 'ועד גאולה' וקביעת עקרונות פעולתו

עמוד:6

ומהשקעת אמצעים ציבוריים במפעל ההתיישבות , מאחר שהתמיכה היא שורש הרע ; היא מביאה את המתיישבים לרמת חיים גבוהה בלא כל הצדקה משקית ולחוסר יוזמה . כתנאי לפתרון בעיות היישוב נכללה בדיךוחשבון תביעה לסילוק האפוטרופסות על היישוב מכל סוג שהוא , אם של הבארון רוטשילד ואם של יק"א וחובבי ציון . ואמנם , במאמרו 'הישוב ואפוטרופסיר מתאר אחד העם תיאור נוקב את משטר התמיכה על כל עיוותיו . בהמלצות נוספות של הדין וחשבון נקבע , כי ההתרכזות במטעי הכרמים היא שגיאה כלכלית , וכי יש להפסיק מעתה כל התיישבות חדשה בארץ ישראל עד שתימצא הדרך להתיישבות מבוססת . אחדים מחברי הוועד האודסאי לא קיבלו את מסקנותיהם של אחד העם וזוסמן , והוועד החליט לשלוח את האגרונום עקיבא יעקב אטינגר לבקר במושבות . אטינגריצא לארץ במחצית 1902 וערך ביקורת מקיפה במושבות . אולם עוד קודם צאתו של אטינגר לארץ , שלח הוועד האודסאי ב 1901 את מנחם שיינקין לברר את המצב במושבות . עיקר מסקנתו של שיינקין היתה , כי יחסית למספר הנפשות במושבות קיים מחסור בשטחי קרקע , ובמיוחד כשהדור השני רוצה להתנחל , ולרובו אין ברירה אלא לעזוב את הארץ . שיינקין הציע אפוא לוועד האודסאי לפנות לבארון רוטשילד ולחברת יק"א שהללו יפעלו לרכישת קרקעות . אכן , בעיית המחסור בקרקעות למושבות תפסה מקום נכבד בדיווחים שונים מארץ ישראל בשנים . 1903-1900 דיווחים אלה קבעו כי המחסור בקרקעות למושבות הוא הגורם המרכזי למשבר הכלכלי , ומשום כך תוספת קרקעות היא הכרח , שכן היא תאפשר את התנחלות הבנים ואת פיתוח המשק המעורב , אף כי לא יהיה בכך די כדי לחלץ את המושבות מן המשבר . וכך , למשל , קובע אברהם הירשברג , שדיווחיו משמשים מקור חשוב לקורות בארץ בשנים : 1901-1900 ... לו היה לכתחילה די אדמה כי אז לא בא הישוב על המשבר כאשר הוא בא היום , רק בשביל חסרון אדמה , כי כבר נמנו וגמרו גם בארצות היותר מבורכות בפרי אדמתן כי אין לאיכרות יכולת להתקיים כי אם על עבודה מעורבת של שדות זרע , נטיעות , גידול צאן ועוד . על אחת כמה וכמה בארץ ישראל . ' ... ' השילוח , ' המדווח על המצב במושבות יהודה בשנת , 1901 כותב אף הוא באותו עניין י ... ' האיכרים העוסקים בזריעה , אינם יכולים לחיות על תבואות שדותיהם כי אין להם די 3 קולת , אידאולוגיה ומציאות , עמ' : 70-57 גינצבורג-זוסמאן . 4 שם , עמי 5 . 71 אצ"מ , , A 46 / 318 מכתב שיינקין אל הוועד האודסאי משנת 1901 ( כלא ציון תאריך 6 . ( אצ"מ , , A 2 O 8 / I מכתב אייזנכרג אל עקיבא אטינגר , י"ג בתמוז תרס"ג ; שם , מכתב אייזנברג אל דיזנגוף , ב' בטבת תרס"ג ; 'השילוח' לשנת תר"ס , עמ' ; 86-77 'השילוח' לשנת תרס '' א , עמי ; 488-433 'השילוח' לשנת תרס"ג , עמ' ; 500-497 'הצופה , 3 . 4 . 1903 , ' עמ' 7 . 285 הירשברג , משפט היישוב , עמ' . 46

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר