יוני גארב דגמים של מקום מקודש במיסטיקה היהודית ורישומם במאה העשרים

עמוד:1

יוני גארב דגמים של מקום מקודש במיסטיקה היהודית ורישומם במאה העשרים מבוא 1 במאמר זה בכוונתי להציג כמה דגמים או מודלים של מקום מקודש במיסטיקה היהודית של ימי הביניים , ולאחר מכן להתחקות אחר רישומם במאה החולפת — המאה העשרים . מטרתו של המאמר היא להניח מצע רחב לבירור התפיסות של מקום מקודש במאה החולפת באמצעות דיון מקיף באפשרויות הרעיוניות שנתגבשו ביחס לשאלת המקום המקודש במהלך הדורות . בירור , או במילים אחרות עיון , בנתיבי ההסתעפות וההרכבה של המודלים המוקדמים יותר יאפשר להבין בצורה טובה יותר את הסינתזות ואת הבררות בין המודלים הללו בכתיבה המיסטית של המאה העשרים . מטבע הדברים קיים בארצנו דיון מחקרי מקיף למדי על מקום מקודש , וממילא 2 על מקומה של ארץ ישראל במיסטיקה היהודית . מחקר זה מראה כי ניתן לחלק את הדגמים של תפיסת מקום מקודש לשניים : דגמים התופסים את המקום המקודש באופן מילולי ממשי , ודגמים המתיקים את המקום המקודש אל עולמות פנימיים 4 3 ורוחניים , ובניסוחה של חביבה פדיה : 'ארץ ממש וארץ של רוח . ' למרות שהדגם הראשון הוא הנפוץ יותר , הרי שמבחינה מחקרית יש עניין רב בהנגדה ובהשוואה בין ברצוני להודות לפרופסור משה אידל על הערותיו על גרסה מוקדמת של המאמר . כמו כן ברצוני להודות למשתתפי הכנס על ארץ ישראל בהגות היהודית של המאה העשרים על הערותיהם לדברים שהוצגו לפניהם בעל פה . על כתיבת המאמר הקלה מלגת קרן הזיכרון לתרבות יהודית והמרכז ללימודים מתקדמים במכון שלום הרטמן , שם גם הצגתי נוסח מוקדם של מאמר זה . למתודולוגיה של מודלים בחקר המיסטיקה היהודית ראו מ' אידל , החסידות : בין אקסטזה למאגיה , תל אביב תשס"א , עמ' ; 186-87 י' גארב , 'הכח בכוונה בקבלה , ' עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית כירושלים , תש"ס , עמ' . 90-86 חלק נכבד מדיון זה מצוי במאמרים שבשני הכרכים : מ' חלמיש וא' רביצקי ( עורכים , ( ארץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים , ירושלים תשנ"א ; א' רביצקי ( עורך , ( ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה , ירושלים תשנ"ח . מאמרים אלה נזכרים לאורך המאמר הנוכחי . לדיון מעניין על המקום הממשי והרעיוני ראו ז' גורביץ וג' ארן , 'על המקום ( אנתרופולוגיה ישראלית , ' ( אלפיים , , ( 1991 ) 4 עמ' . 44-9 ח' פדיה , השם והמקדש במשנת ר' יצחק סגי נהור , ירושלים תשס '' א , עמודים . 284-254

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר