אביעזר רביצקי 'הציבי לך ציונים' לציון: גלגולו של רעיון

עמוד:3

דרשה זו עצמה על הפסוק בירמיהו 'הציבי לך ציונים , ' מופיעה גם בתלמוד הירושלמי , והיא מצטיירת שם כהנחת יסוד גלויה וידועה : הגולים בבבל 'הוחזקו שם להיות אוכלין 8 [ תרומות ומעשרות ] דכתיב "הציבי לך ציונים" / מן המקורות הללו מצטיירת אם כן התמונה הבאה : תרומות ומעשרות נתייחדו מעיקרם רק לארץ ישראל . אך הגולים הוסיפו ונהגו בהם גם בחוץ לארץ , הם הציבו בכך ציונים לציון , והבטיחו את הרציפות הדתית הנמשכת ממקום למקום . האם כך יש לפרש גם את הדברים שנאמרו במדרש הספרי המפורסם שבו פתחנו את דברינו ? האם ברוח זו יש לקרוא ולבאר את המאמר — 'אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ היו מצויינים במצות [ התלויות בארץ , [ שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים ... הוא שירמיהו אומר "הציבי לך ציונים" ? ' דרך קריאה כזו בדברי המדרש היתה מנטרלת אותם מראש מכל יסוד נועז והיתה מרחיקה מהם כל גורם שנוי כמחלוקת . שהרי לפי פירוש זה , רק מצוות מסוימות — התלויות בא ^ — הן שעלולות לאבד בחוץ לארץ את מעמדן העצמי , רק הן שיורדות שם לדרגה של כלים ושל מכשירים , המכינים את כני הגולה לקראת שיבתם העתידה לארץ ישראל ') שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים , ( ' ואילו המצוות בכללן יוסיפו לשמור על ערכן המהותי גם בגלות ישראל ויבטיחו גם שם את מעמדן הפנימי כתכלית בפני עצמן . לשון אחר , רק רובד אחד של החיים הדתיים היהודיים עלול לאבד בחוץ לא ^ את משקלו הסגולי , ולא החיים הדתיים במלוא היקפם . ואמנם כך נתבארו הדברים בידי חכמים אחדים בימי הביניים ובעת החדשה . לדוגמה , ר' הלל בר' אליקים ( מאה י"ב ; ביזנטיון ) כתב בפירושו על המאמר הנזכר מן הספרי : ' אף על פי שאני מגלה אתכם הוו מצויינין במצות : ' דאף על גב דאיכא מצות שתלויות בארץ , כגון תרומה וחלה וכיוצא בהן , הוו מצוינים במצות בחוצה לארץ , שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים , שכבר הייתם נוהגים בהם בחוצה לארץ , דהוו 9 מדרבנן . 10 ונתגלגלו הדברים עד לבית מדרשו של ר' אליהו הגאון מווילנה , ועד לדבריו של הנצי"ב מוולוז'ין , ר' נפתלי צבי יהודה ברלין , שכתב בפירושו על מדרש הספרי : "' שכשאתם חוזרים [ לא יהיו לכם חדשים ... " [ אפילו מה שעל פי דין פטורים , כמו תרומות ומעשרות , שנהגו כחו"ל לזכר א"י כדי שלא ישכחו " . ' וילנא תרנ"ט : "' קראתי למאהבי , " אלו נביאי האמת שהיו מאהבים אותי להקב"ה , גם המה רמוני , אמר ירמיהו לישראל "הציבי לך ציונים , " אלו מצוות ומעשים טובים שישראל מצוינים בהם 8 . ' 'אמר ר' יוסי : גדולה היא החזקה , מכיון שהוחזקו שם להיות אוכלין אף כאן אוכלין . ניחא תמן , דכתיב " הציבי לך ציונים , " הכא מה אית לך . ' ( ירושלמי , קידושין פ"ד ה"א , ס ע"א 9 ( . רבנו הלל בר' אליקים , פירוש על הספרי , ירושלים תשמ"ג , עקב , פי' מג , כח ע"ב-כט ע '' א . 10 ראה להלן , הערה . 28 10 11 נפתלי צ '' י ברלין , עמק הנציב , ירושלים תשכ"ט , עמ סט . הנצי"ב הוסיף ן 'וברש '' י בזה הפסוק , כי הניחו תפילין עשו מזוזות , וכן העתיק הרמב"ן ... אבל מהמדרש נראה כמו שכתבתי ... ואסמכתא בעלמא הוא , דא"כ היו נוהגים מה"ת , והלכה רווחת דמצות התלוים בארץ אינם נוהגים בחו"ל . '

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר