אביעזר רביצקי 'הציבי לך ציונים' לציון: גלגולו של רעיון

עמוד:2

ענייננו אפוא כשאלה המשלבת יחדיו היבטים היסטוריים , היבטים הלכתיים והיבטים תיאולוגיים , כאשר כל אלה משתלבים זה בזה ומטביעים את חותמם זה על זה . תרומות ומעשרות כציונים לציי ן המקורות התלמודיים והמדרשיים מלמדים , כי גולי בבל נהגו , בדורות הראשונים , להפריש במקומותיהם תרומות ומעשרות , למרות שקיום מצוות אלה תלוי בקרקע ובפרי הקרקע . כדבריו של ר' יוחנן בתלמוד הירושלמי , 'רבותינו שבגולה היו מפרישין תרומה 3 ומעשרות , ' בתקופת התנאים , עד שבאו ( חכמים מארץ ישראלי ) וביטלום . מאמרים אחדים בספרות חז"ל אף תלו את מקורו של נוהג קדמון זה בתקנת נביאים שהונהגה 4 בשעתה בבבל : 'עמדו עליהם נביאים שביניהם ואמרו להם הפרישו תרומה ומעשרות . ' רק לאחר תהליך ארוך התקבלה אפוא ברבים ההבחנה החותכת , שלפיה כל המצוות התלויות 5 בקרקע אינן נוהגות אלא בארץ ישראל . ( ואף לאחר תקופת התנאים , עוד נמצאו יחידים 6 שנהגו להחמיר על עצמם ולהפריש תרומות ומעשרות בחוץ לארץ ( . משעה שנקבעה ונחתכה ההבחנה ההלכתית בין המצוות התלויות בארץ ישראל לבין שאר המצוות ( התלויות בגוף , ( כיצד יתפרש מעמדו של הנוהג הקדמון שנהג בחוץ לארץ — ? 'וכי יש תרומה ומעשרות בבבל — ' ? כלשונו של ר' שמעון בר יוחאי , לפי מדרש איכה רכה : ' קראתי למאהבי המה רמוני' [ איכה א יט ... [ נביאי האמת שהיו מאהבין אותי לקב"ה המה רמוני , שהיו מרמין בי ואומרים לי הפרישו תרומה ומעשרות . וכי יש תרומה ומעשרות כבבל ? אלא בשביל לאהבני להקב"ה , הוא שירמיהו אומר 'הציבי 7 לך ציונים , ' הצייני במצות , שיהיו ישראל מצויינים בהם . 3 ירושלמי , חלה פ"ד ה"י , ס' ע"א . ראה : מ' כהנא , 'נוסח המקרא המשתקף בכ '' י רומי 32 לספרי במדבר ודברים / מחקרי תלמוד , ירושלים תש"ן , עמי . 7-6 4 אבות דר"נ , נוסח א , ספ"כ . ראה גם : משנה , ידים ד יא ; תוספתא , שם , ב טו-טז ; איכה רבה , א נד . 5 ראה : שי ספראי , 'ארץ ישראל בהלכה התגאיתי , ישראל — עם וארץ , ב-ג ( תשמ"ה-תשמ"ו , ( עמי : 214-205 יי זוסמן , 'סוגיות בבליות לסדרים זרעים וטהרות , ' עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית , ירושלים תשכ"ט . עמ' ; 309-308 נ' עמינח . 'לתולדות הכרעת הדין ב"מצוות התלויות בארץ , '" אור המזרח , 24 ( תשמ"א , ( עמי . 51-42 6 ראה : בבלי , ביצה יב ע"א ; בכורות כז ע"א ; נדה לב ע"א ( ברכות לו ע"א ) ; מ"צ ווייס ( עורך , ( שרידים מהגניזה , בודפסט תרפ"ב ( ירושלים תשכ"ט , ( עמי פד ; ר' יהודה בר' קלונימוס משפירא , יחוסי תנאים ואמוראים , מהדורת י"ל מימון , ירושלים תשכ"ג , עמ' תעח י ר' שמעון בן צמח דוראן , ספר התשב"ץ , לבוב תרנ"א , ח"ג , סימן ר ( י' שציפנסקי , pK ישראל בספרות התשובות , ירושלים תשכ"ז , חלק א , עמ' לט , קפא . ( על שרידי המנהג בקרב יהודי אשכנז , ראה : א"א אורבך , בעלי התוספות , ירושלים תשי"ד , עמ' ; 175 יי שציפנסקי , רבנו אפרים , ירושלים תשל"ו , עמ' ; 237-236 א' גרוסמן , 'זיקתה של יהדות אשכנז הקדומה אל ארץ ישראלי , שלם , ג ( תשמ"א , ( עמי 192-57 יי הקר , 'לגזרות תתגייר , ציון , לא ( תשכ"ו , ( עמ' . 225 7 איכה רבה , א נד . ( למקורות המובאים במאמר זה נתוסף פיסוק . יש שנפתחו ראשי תיבות ויש שהושלמו אותיות סופיות ( . ראה , לעומת זאת , בנוסח החלופי שצוין במהדורת שי בובר לאיכה רבה ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר