אביעזר רביצקי 'הציבי לך ציונים' לציון: גלגולו של רעיון

עמוד:1

אביעזר רביצקי ' הציבי לך ציונים' לציון : גלגולו של רעיון העם היהודי הכריז על עצמו , כבר בימים קדמונים , כי הוא איננו תבנית נוף מולדתו . הוא אינו בא מן , y inn כעם אוטוכתוני הנולד מן האדמה , אלא הוא הולך אל הארץ , הוא בא 1 אליה ועושה אותה למולדתו . ישראל היה ישראל — לפי תורתו ולפי תודעתו — עוד לפני שנחל את ארץ ישראל , ולפיכך גם הגלות מן pxn לא הצטיירה לו כסיום של תולדותיו , או כביטול מלא של חייו הדתיים . הגלות אינה אלא פאזה אחת , דירת ארעי בדרך המוליכה אותו מארצו אל ארצו . 'אף על פי שאני מגלה אחכם מן psn לחוצה לא ^ היו מצויינים במצות , שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים ... הוא שירמיהו אומר 2 " הציבי לך ציונים וגו , "' אלו המצות שישראל מצויינים בהם' ( ספרי דברים . ( במאמר זה אבקש להתחקות על גלגוליו ותהפוכותיו של רעיון זה — 'הציבי לך ציונים' במצוות — במקורות ישראל ובתולדות ישראל . כפי שניווכח לדעת , גלגולים אלה מהווים בבואה נאמנה לתמורות מחשבתיות שהתחוללו במהלך הדורות , למתחים דתיים ולחילוקי דעות עמוקים שהתגלעו כין החכמים בשאלת הזיקה בין התורה והמצוות לבין א - ^ ישראל י או , מנגד , בשאלת מעמדם של החיים הדתיים בחוץ לארץ . הרעיון התגלגל אפוא בכיוונים נבדלים וקוטביים זה לזה : החל בניסיון לייסד ולייצב את חיי ישראל כגלות ולהעמיק את תורת הגלות , וכלה בשאיפה לנטוע את התורה כולה באדמתה של ארץ הקודש ולשלול בכך את ערכה הסגולי , הפנימי , של עבודת ה' הנוהגת בחוץ לארץ ו החל במגמות שיצאו לשמר את התורה ולבצר את המצוות , בכל תנאי , וכלה במגמות אנטינומיסטיות גלויות , בפריעת חוק ובפריקת עול . ולבסוף , החל בתביעה נמרצת לעמוד במסירות נפש בגזרות הגלות ולגבור בעוז רוח על אימת השמד , עבור לנטייה סבלנית , כזו המפיסה את לבם של יהודים אנוסים ונותנת בידיהם 'ציונים' סמליים לזכר המצוות הריאליות , וכלה בגילויים חורגים של צידוק אידיאולוגי למעשים של המרה ושמד אשר נעשו מחוץ לגבולה של ארץ ישראל . 1 ראה : פרנץ רוזנצווייג , נהריים , ירושלים תשכ"א , עמ' ; 55-64 ח"ה בן ששון , 'בין שיטה ערוכה לכוחות חיים , ' קתדרה , 4 ( תשל"ז . ( עמ' ; 95 י' אליצור , ps' ישראל במחשבת המקרא , ' י' שביב ( עורך , nVm ps , ( ירושלים תשל"ו , עמ' ; 22 י' ליבוביץ , אמונה , היסטוריה וערכים , ירושלים תשמ '' ב , עמ' . A . Eisert , Galut , Bloomington and Indianapolis 1986 , pp . xi-xii 1119 על התנודות בשאלה זו בתולדות ההגות היהודית , ראה בפרקיו השונים של ספרו של א' שביד , מולדת וא ^ יעודה , תל אביב 2 . 1979 ספרי , עקב , פי' מג ( מהדורת א"ע פינקלשטיין , ניו יורק תשכ"ט , עמ . ( 102 ' הנוסח המלא של המדרש יובא להלן , בהערה . 13 השווה : פסיקתא רבתי , פל"ד , יג ; ילקוט שמעוני , א , תתסט ; ב , שטו ; ב , תטו . ראה גם : ר' טוביה בר' אליעזר , מדרש לקח טוב , ונציה ש '' ו , דב , ' עקב , עמ' . 32

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר