פתח דבר

עמוד:ז

פתח דבר " ' אתהלך לפני ה' בארצות החיים" — זו px ישראל' ( מדרש שוחר טוב , נו . ( ארץ של עם איננה מופיעה , מעיקרה , כמושא ישיר של שיטות מחשבה ושל הגות ערוכה ; היא איננה נשקפת לבני העם מבעד לאספקלריה של מושגים פילוסופיים או של סמלים מיסטיים . מטבע הדברים , pxn מצטיירת לעיני בניה , הקרובים , בתור המרחב הקיומי הממשי של חייהם הקיבוציים ; בד בבד , היא עשויה גם להיחרט בליבם של גוליה , הרחוקים , כמוקד של זיכרון , של תקווה ותפילה . אך רק במקרים מיוחדים , ובמקרה של אח ישראל — כתנאים מתוחים של קירבה וריחוק , של דביקות ורתיעה שחברו יחדיו בתודעה — שאלת האח צפויה להפוך גם לשאלה רעיונית ועיונית מובהקת . היא תרתק אליה אפוא את תשומת ליבם של ההוגים והמעיינים , ולא רק את זו של החוזים והפייטנים . 7 ? כץ המאמרים שלפנינו , מוקדש כולו לבירורה של תופעה רוחנית זו , כפי , שעלתה ופרחה במחשבה היהודית בימי הביניים ; ובעיקר , כפי שהיא מתגלה בספרות הפילוסופית והקבלית לדורותיה . הקתץ מתרכז , אם כן , במתח העמוק שהתגלה — בהוויה ובהכרה — בין יא ^ ישראל של מעלה , ' בין 'ציון בית חיינו' כזיכרון היסטורי , ובין 'אח ישראל בפשיטות , עם אלו הבתים והדירות . ' חלק מן המאמרים שנכללו בק , ^ מתרכז בחתכים כוללים , היסטוריים וטיפולוגיים , של שאלות עיוניות הקשורות בארץ ישראל ; כגון האח והנבואה , הארץ והחיים הדתיים , הארץ ומעמדה האקלימי והאסטרולוגי . חלק אחר , הוקדש לבחינת מעמדה של אח ישראל בחוגים עיוניים ספרותיים שונים , מחוגי גירונה וצפת ועד המסורת הקבלית בכללה . ולבסוף , חלק ניכר מן המאמרים עוסק במשנת אח ישראל של הוגים יהודיים מסוימים , מרכזיים , החל בריה"ל והרמב"ם , עבור לרמב"ן וקרשקש , וכלה בקורדובירו . סדר עריכתם של המאמרים נקבע לפי סדר ההתפתחות הכרונולוגית של החיבורים והרעיונות הנדונים ; אולם , חמשת המחקרים העוסקים בספרות המיסטית רוכזו בחטיבה נפרדת , החותמת את הספר . מרבית המחקרים שנכללו בספר הוצגו בשעתם , בגירסה ראשונה , בכנס שנערך בחנוכה תשמ"ו ביד יצחק בן צבי בירושלים . במקרים אחדים , ראינו לנכון לפנות לעמיתים נוספים ולהזמינם לתרום מפרי עטם , לשם השלמת היריעה . כצפוי , כמה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר