סקר אמות המים לירושלים

עמוד:194

15 ראה , למשל : London 1861 Th . Lewin , A Sketchof the Cityof Jerusalem , ( מפה בסוף הספר . ( 54-56 Excavationsat Jerusalem , 1894-1897 , ' London 1898 , pp . 24 London 1871 , pp . 233 ff . ; F . G . Bliss & A . C . Dickie , ' RE . Wilson and RE . Warren , Recoveryof Jerusalem , / 7 J . E . Hanauer , Walksabout Jerusalem , London 1910 , p . 239 16 l 8 אורה נגבי ומ' פייסט . 'חפירות הצלה בכביש עוקף הר ציון , דין וחשבון בארכיון אגף העתיקות , משרד החינוך . ירושלים . 19 ראה , למשל : מ' אבי יונה , ספר ירושלים , ירושלים תשט"ז , עמ' . 309 לעומתם קניון ייחסה את החומה בהר _ציק לימי אגריפס הראשון . ראה : pp . 202 , 246 KM ? Kenyan , Diggingup Jerusalem , London 1974 , אמת הביאר נקרות צורים 13 20 צ' צוק , י' מירק וק' וולובלסקי , יסקר , , ' ( תשמ"ז , ( עמ' 21 . 129-109 י' מירון וע' פרומקין , 'עין ואדי אל ביאר - מערת המעין הגדולה בישראל . ' נקרות צורים 13 , ( תשמ"ז , ( עמ' . 108-104 על פי מחקר זה ניקבת הנביעה בעין ביאר היא מחילה ק רסטית טבעית ( הארוכה מסוגה הידועה בישראל ) ואינה ניקבת נביעה מלאכותית כפי שסברנו קודם לכן 23 Library ) , London 1962 , VIII , 6 , 3 P . M . Vitruvius ( Edited by F . Granger , Loeb Classical 22 . נראה שאלו הקטעים שנחפרו על ידי דיקסון ווייטינג . דין _וחשבק על מחקר זה נכתב בשנת 1940 אך לא התפרסם מעולם : . Notes onthe Ancient Water Supplyof Jerusalem 1 940 J . Whiting . תודתי לפרופ' רות עמירן שהעמידה לרשותי את העותק שברשותה . קטע צינור האבן מדרום לקבר רחל נוקה וטופל לאחרונה ביוזמת קמ"ט ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון , יצחק מגן . קטע נוסף התגלה צפונה יותר , מעט מדרום לקבר רחל ' ) מגרש קנדו . < _' בקטע זה השתמר ציפוי האבן המקורי של צינור האבן . 24 ויטרוביוס ( לעיל . הערה . 6 . 6 , VIII , ( 22 ראה גם עמיק ( לעיל , הערה , ( 11 עמ' 25 . 135 ראה המאמרים עליהם בקובץ זה . 26 דיה מקיף על צינורות אבן מסוג זה , כולל ספרות קודמת ורשימת תפוצה מלאה , ראה לאחרונה : Anatolian E . C . Stenton and J . J . Coulton , , 'Oinoanda : The Water Supply and Aqueduct 27 Studies . 36 ( 1986 ) , pp . 45-53 לרשימה מעודכנת של הכתובות וספרות קודמת ראה : 'Le Iscrizioni dell'Acquedotto Romano Presso Betlemme _' , L . Vetrali , A Hypocaust at Ramat-Rahel _' , Y . Aharoni 28 Liber Annuus , XVII 1967 , pp . 149-161 29 ( ed ) . ExcavationsatRamat Rahel , I , Rome 1962 , pp . 69-73 A . Ciasca , דלמן ( לעיל . הערה . ( 11 עמ' 30 . 276 על פי דר'ח בתיקיית מחלקת העתיקות המנדטורית במוזיאון רוקפלר בירושלים . 31 בערבית נקראות הבריכות 'אל בוראק' סתם . הכינוי 'בוראק סולימאך - 'בריכות שלמה' - בא בעקבות דהוי מוטעה של הבריכות על ידי נוסעים נוצרים עם הבריכות שבנה שלמה , הנזכרות בקהלת . כן ייתכן , שהכינוי מתייחס לסולימאן המפואר . 32 על פי נתוני ארכיק העירייה אבדו בחלחול והתאיידות 5-2 מ מגובה המים בעונת אגירה אחת . ( 1927 ) ייתכן כי זהו ההסבר לפער בין נתוני העירייה על נפח בריכות שלמה לבין הנפח המתקבל בחישוב מימדי הבריכות . במאמר הבאתי את שני הנתונים לגבי כל בריכה . 33 וייטינג ( לעיל , הערה 34 . ( 23 צ' רון , 'ניצול מעיינות לחקלאות שלחין בהרי יהודה , ' א' שמואלי ואחרים ( עורכים , ( יהודה ושומרון , א , ירושלים תשל"ז , עמ' . 250-230 35 שיק ( לעיל , הערה : ( 10 _וינסאן ( לעיל , הערה 36 PEQ . 106 ( 1974 ) , pp . 36-37 'Ancient Jerusalem — Its Water Supply and Population , J . Wilkinson , ;( 11 אי כהנא , הספרים החיצונים , כרך שני , ספר ראשק , ירושלים תרצ"ז , עמי לט , סעיף פט , צא . 37 לעיל . הערה 38 . 11 לעיל . הערה 39 . 11 ע' מזר , 'אמות המים הקדומות לירושלים , ' קדמוניות , ה ( תשל"ג , ( עמ' ; 124 הנ"ל , מדריך ישראל , סי בן יוסף ( עורך , ( כרך יהודה , ירושלים , 1980 עמ' ; 144 הנ"ל ' , אספקת המים לירושלים מן התקופה הרומית עד היום , ' האנציקלופדיה העברית , כ , ירושלים תשל"א , עמי 40 . 251-249 על אמות אלו ראה המאמרים בקובץ זה . 41 מלחמות . א , ז , ג . 42 י' פטריך , 'אמת המים מעיטם לבית המקדש והלכה צדוקית אחת , ' קתדרה , 17 ( תשרי תשמ"א , ( עמ' 43 . 23-11 לעיל . הערות 44 . 5 , 4 קדמוניות , טו , ט , ד . 45 מלחמות , א , כא . י . 46 כך סברו צ' וילסק , ג"א סמית והאב ונסן ( לעיל , הערה . ( 11 לעומתם ג' _דלמן ג' וייטינג ומ' הקר טוענים כי אין להקדים את האמה העליונה למאה הב' לסה"נ . ג'ון וייטינג . שחפר את צינור האבן ליד בית לחם טוען כי אין להעלות על הדעת שצינור זה קדם לתקופת הבנייה של הלגיון העשירי , שהרי הכתובות הלטיניות של הלגיון מכוסות על ידי ציפוי האבן של הצינור . Jerusalem ' , RB , 35 ( 1926 ) , 284-288 F . M . Abel , 'Inscription grecque de l ' aqueduc de 47 התרגום על פי ז' וילנאי , מדריך אח ישראל , תל אביב תשי " ב , עמ' . 378 ראה תצלום אצל א' רייפנברג , מלחמת המזרע והישימון , ירושלים תש"י , ציור P . P . T . S . 3 , London 1893 48 . 27 _ ;* The Pilgrimage of _Arcultus דלמן ( לעיל , הערה , ( 11 עמ' Pilgrims before the Crusades , Jerusalem 1977 p . 100 J . Wilkinson , Jerusalem ; 276 : p . 197 G . Le Strange , Palestine under the Moslems , London 1 890 , 49 , דלמן ( לעיל . הערה . ( 11 עמ 273 ' י ד' בהט . 'המערך הפיסי , ' י' פראוור ( עורך , ( ספר ירושלים , התקופה המוסלמית הקדומה , ירושלים תשמ"ז , עמ' . 54-52 50 הסופר בהה אד דין מזכיר את 'נהר תקוע' בקשר למועצת המלחמה של הצלבנים בראשות _ריצ'רד לב הארי . לדעת קלרמונט גאנו הכוונה לאמת הערוב ליד תקוע . וראה : 'Archaeological and Epigraphic Notes on Palestine , Ch . Clermont Ganneau , PEFQSt , 1901 , p . 122 51 תרגום עברי אצל ד' בהט , ירושלים — אוסף מקורות , תל אביב תשל '' ו , עמ' , 227-209 על פי : Jerusalem etd" Hebron , Paris 1876 , pp . 95-200 M . Sauvaire , Histoire de הבריכות נקראות במקור זה בשם 'אל מרג'וע . ' על השם הערבי ומשמעותו ראה : עי סלמה ויי זילברמן , 'אספקת המים לירושלים במאות הט"ז והי"ז , ' קתדרה , 41 ( תשמ"ז , ( עמ' , 91 הערה . 2 52 שיק ( לעיל , הערה , ( 10 עמ' 53 . 172 א' אשתור , 'ירושלים בימי הביניים המאוחרים , ' מ' איש שלום ואחרים ( עורכים , ( ירושלים - מחקרי ארץ ישראל , ב / ה ( תשט"ו , ( עמ' פב-פג ; סלמה וזילברמן ( לעיל , הערה , ( 51 עמ' Felix Fabri , PP . T . S . g , London ( 1893 ) , pp . 199-204 54 . 93-92 חלק מהתרגום כאן נלקח מתוך מ' איש שלום . מסעי נוצרים לארץ ישראל , תל אביב תשכ"ו , עמ' 55 . 254-253 בהט ( לעיל , הערה 56 . ( 49 י' בן צבי , מסעות ארץ ישראל לרבי משה מבאסולה , ירושלים תרצ"ח , עמ' . 57 לתאורים נוספים של האמות במאות הט"ו-ט"ז , ראה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר