במה מאמינים יהודים חילוניים?

עמוד:4

YAAKOV MALKIN WHAT DO SECULAR JEWS BELIEVE ? מסת"ב ISBN 965-04-2405-9 by Sifriat Poalim Ltd . All rights of the Hebrew translation reserved Tel Aviv , 2000 P . O . B . 37068 Tel . 03-5183143 Fax : 03-5183191 הספר רואה אור בסיוע "קרן דורון" כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע"מ המערכת והמנהלה : תל אביב , ת . ד 37068 . טל 5183143 . 03 פקס 5183191 03 סודר ועומד ב"סדר כל-פאר" בע"מ טל : 6183848 03 הודפס בדפוס "קם" תל אביב , תש"ס 2000 ,

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר