מבוא

עמוד:11

בת קול . נסטה אפוא , לרגע אל הסיפור האחר , הקשור בקשרים ספרותיים ומהותיים עם הסיפור שבעירובין . התלמוד במסכת בבא מציעא ( נט א ב , ( מספר על מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים כסוגיה הלכתית מסוימת . ואולם מחלוקת זו אינה מסתיימת כדרך מחלוקות אחרות , גם כאן רבי אליעזר מנסה להוכיח שההלכה כמותו : תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו . אמר להם : 'אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח , ' נעקר חרוב ממקומו מאה אמה , ואמרי לה ארבע מאות אמה , אמרו לו : 'אין מביאין ראיה מן החרוב . ' חזר ואמר להם : ' אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו' חזרו אמת המים לאחוריהם , אמרו לו : 'אין מביאין ראיה מאמת המים . ' חזר ואמר להם : 'אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו , ' הטו כותלי בית המדרש ליפול , גער בהם רבי יהושע , אמר להם : 'אם תלמידי חכמים מנצחים זה את וה בהלכה אתם מה טיבכם י , ' לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר , ועדיין מטין ועומדין . חזר ואמר להם : 'אם הלכה כמותי , מן השמים יוכיחו , ' יצאתה בת קול ואמרה : 'מה לכם אצל רבי אליעזר בן הורקנוס , שהלכה כמותו בכל מקום . ' עמד רבי יהושע על רגליו ואמר : 'לא בשמים היא . ' סיפור מופלא זה , מספק לנו יותר אינפורמציה מהסיפור במסכת עירובין , ביחס לטיבה של המחלוקת של החכמים החולקים : ר' אליעזר וחכמים . אנו יודעים היטב מהי דרכו של רבי אליעזר בן הורקנוס בהלכה . הוא מעיד על עצמו ש'לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם' ( תוספתא יבמות , פ"ג , ה"ד . ( תכונתו הבולטת היא היותו 'בור סיד שאינו מאבד טפח , קנקן זפותה שמשמרת את יינה' ( אבות דרבי נתן פי"ד , אבות פ "ב , מ"ח . ( רבי אליעזר בן הורקנוס מייצג , אפוא , גישה הלכתית שהמונח 1 ההולם לתיאורה הוא 'מסורתנות . ' רבי אליעזר מוסר מסורות שקיבל מרבותיו , וסוג הראיות שהוא מביא משקף עמדה זאת . מסורתן טיפוסי אינו נזקק לצידוקים הענייניים של עמדתו , עליו להוכיח שהוא באופן אישי אדם נאמן המוסר כראוי את המסורת שבידו . אכן , זו בדיוק המתודה שבה בחר ר' אליעזר . אמנם בראשית הסיפור אנו שומעים כי בתחילה ניסה ר' אליעזר לשכנע את חבריו באמצעות טיעונים הלכתיים סטנדרטיים : 'באותו היום השיב ... כל תשובות שבעולם , ' אך משלא הסכימו חכמים לדעתו , פנה אל הטיעון העיקרי שלו - ביסוס מהימנותו כמוסר ההלכה . כיצד מבססים מהימנות זאת ? אחת הדרכים הטובות לכך היא הבאת ראיות על טבעיות המלמדות על איכותו המיוחדת של האדם , וזה בדיוק המהלך שר' אליעזר עשה . מכאן ואילך מתחילה להתהוות אי הבנה עמוקה בין רבי אליעזר לחכמים . חכמים דוחים את ראיותיו , אך ר' אליעזר מתעקש וממשיך להביא ראיות נוספות . מסתבר , שר' אליעזר לא הבין את

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר