תוכן

עמוד:8

א . המחלוקת כתופעה היסטורית 176 ב . המחלוקת כיסוד מעצב 184 ג . אלו ואלו - בין סובלנות לפלורליזם . 1 סובלנות ופלורליזם . 2 190 סובלנות , פלורליזם ו'אלו ואלו' 194 פרק יב : סמכות , חובת הציות והמחלוקת א . מבוא 198 ב . המודל ההכרתי של הסמכות ההלכתית 199 ג . המודל הציווי של הסמכות ההלכתית 207 ד . על מגמת האיזון 216 ה . הסמכות ומעמדה של המחלוקת 218 ו . הרהורי סיכום 221 הערות 225 ביבליוגרפיה 247 אינדקס 255

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר