בן -גוריון

מתוך:  > בן -גוריון

עמוד:1120

BEN-GURION Michael Bar-Zohar Printed in Israel , ] 987 P . O . B . 22383 , Tel-Aviv Zmora , Bitan — Publishers Hebrew Rights © 1987 by אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן כמאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא כרשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב 2 0400 03 / SBN 965 © כל הזכויות בעברית שמורות לזמורה , ביתן — מוציאים לאור רחוב שוקן , 32 תל אכיב נדפס בישראל תשמ"ז 1987 /

מגל בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר