בן-גוריון

מתוך:  > בן-גוריון

עמוד:636

BEN-GURION Michael Bar-Zohar Printed in Israel , 1987 P . O . B . 22383 , Tei-Aviv Zmora , Bitan — Publishers Hebrew Rights © 1987 by אין לשכפל . להעתיק , לצלם . להקליט . לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט ככל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב 2 0400 03 965 ISBN © כל הזכויות בעברית שמורות לזמורה , ביתן — מוציאים לאור רחוב שוקן , 32 תל אביב נדפס בישראל תשמ '' ז 1987 /

מגל בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר