פרק א' זכויות

עמוד:12

טוב בעיני אלוהים וישר בעיני אדם — ואולם לא רק כפילות הלשון אלא גם כפילות הפרשנות מראה שבל אשר הוא טוב הוא ישר , וכל אשר הוא ישר צריך להיות טוב . ולמה הוסיף הכתוב "בעיני ה' — " כדי להזהיר שהסטנדרטים של הישר ושל הטוב הם אובייקטיביים . לא שאיש "הישר בעיניו" יעשה , שהוא במקרא לשון גנאי , אלא שיעשו את " הישר" בעיני אלוהים ובעיני כל אדם . גם חובה כללית וגורפת זו יוצרת זכויות , וגם זכויות אלו הן ערטילאיות במובן זה שבית דין של מטה אינו כופה אותן ( חוץ מאשר "לפנים משורת הדין . ( " אבל תהא החובה כללית וגורפת כאשר תהא , זכותך היא שאמלא אותה כלפיך ; אם אתנהג כלפיך ברשעות ובמרמה , הפרתי זכות מזכויותיך המשפטיות . לדעת הרמב"ן באה מצוות "ועשית הישר והטוב" כהשלמה לכל המצוות האחרות שבתורה : אי אפשר למנות מראש את כל דרכי האדם בכל המצבים והנסיבות העשויים להזדמן לו— ובוודאי לא של כל בני האדם שבכל הדורות : "אי אפשר לזכור בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותיקוני הישוב והמדינות כולן 1 אבל אחרי שהזכיר מהן הרבה , כגון , לא תלך רכיל , לא תיקום ולא תיטור , ולא תעמוד על דם רעך , לא תקלל חרש , לפני שיבה תקום , וכיוצא בהן , חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר , ואפילו מה שאמרו , פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות , עד שיקרא בכל ענין תם וישר . " נמצא שהחובות של אדם לחברו מקיפות את כל האפשרויות וההזדמנויות להתנהג עמו , וזכויותיו של אדם כלפי חברו ? rare . הן , שיתנהג עמו כפי שמתנהג אדם ישר וטוב . אבל עיקר "היושר , " אצלנו , כמו במשפטי אומות אחרות , אינו בהענקת זכויות כי אם בוויתור על זכויות . אפילו קנויה לך זכות משפטית , כמו הזכות לנכסיך , אתה עושה את "הישר והטוב" אם , בנסיבות הצריכות לכך , אינך עומד על זכויותיך . הנסיבות המתאימות שונות ממקרה למקרה , והן נתונות במידה רבה לנדיבות לבך : הכלל הוא ששום זכות אין בה כדי לחייב אותך לתבעה ולאכפה . הזכות היא , מטבע ברייתה , רשות ולא חובה ( חוץ מזכויות שחובה בצדן , כגון , הזכות לחיים , ( ובעל הזכות רשאי לעשות בה "כבתוך שלו . " כששאלו את רבי נחוניא , במה זכה לאריכות ימים ענה i "ותרן בממוני הייתי" — ללמדך שהפסד הממון מעשיית הישר והטוב , שקול כנגד שכרה . והדברים אמורים לא רק לעניין ברכות שמים כמו אריכות ימים , כי אם גם לעניין הסיפוק הנפשי ושלוות המצפון . וכשם שמצוות "ועשית הישר והטוב" מכוונת גם לבעלי הזכויות , כן

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר