רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

עמוד:418

בוסינק _, מקרש שלמה 61 5010 _* 105 , 1 x 1 _( _1011 _1970 = ק _1 _ח 0 / _1 _161115016 _x , _11 : 061 76 ע _1 _\> 61 _ה _11 , 061 76 _ח _711 . _/* . _81181 _ביברשטיין _ובלדהורן , ירושלים _1 : _01111 _x _4 _^ _6 461 _80 _^ _6501 _x _101116 = _ה 1 , _. _161113016 _ח _& _9 _. 8106 ( _1110 _חו _1 _} _161150 _\ _1 ( _1 / , 11-111 , ( 861116 / 1 _£ 1111 _/ 1 _0 _. _8161 _> _61816 _ז _1011150 _) _1 £ _ה _1 _0110100111111 _) _011 _X 1 1 ) 15 1111 _? _11 _X _11 _^ _611 ( 161 05 _ו 1994 \> _01 _י _1 _. 100 / 1-3 ) , _\^ _1681 _> 3 ( _161 _א 7111 ) 1 _/ _1 _^ 61 _41105 665 _? 01 _( 1616 _* 1 _01161115 _, _1 _^ _01 _( _10 8 . _בין חרמון לסיני = מ' ברושי ( עורך , ( _בין חרמון לסיני : _יר לאמנון , ירושלים . 1977 _ביקרמן , הכרזת כורש 249-275 = _. קק _£ _213 1 _' , 181 , 65 ( 1946 ) , ת 8 1 ט _6 _£ _^ _1 _^^^ _01 _0 _> ' 1 _ות'י , _חח _13 _זח _£ ... _! _810 _^ _6 ברקאי _, קברים וקבורה = ג' _ברקאי , 'קברים וקבורה _ביהודה בתקופת המקרא , ' א' זינגר ( עורך , ( קברים ומנהגי קבורה _בארץ ישראל בעת העתיקה , ירושלים , 1994 _עמ' . 164-96 גיבסון _ואדלשטיין , נוף כפרי , = י 6 ק ( _1803 ח $ _!? _11131 _1 _. 3 י 1 _זז . _16111 $ _316 _§ ת _\ ' _6811 _§ _311 _ח 1 י , ת _139-155 8 . _0168011 _4 _0 . £ _( _1615161 _. קק 16 _* 0 _/ 11 , _17 ( 1985 ) , גיל , גיאולוגיה , = _י _3161 _\* ' _011 _( _8 _י _\ _ץ ח _63 ח _3 _ ח _16 _ג ( 1 _118 _^ _1101601 _8111 _ח _( _1 _3 _ר _3 _\ _ס _0 _/ _ץ _0 . _011 , " 1116 _000108 _) _' 0 _( 1116 _€ _\ _1 אריאל _ודה גרוט , עיר דויד , ר , _עמ' . 28-1 דינור ופייג , סקר = א' דינור _ונ' פייג , 'הסקר בחלקה המזרחי של מפת ירושלים , ' בתוך : _י' מגן וי' פינקלשטיין ( עורכים , ( סקר ארכיאולוגי בארץ בנימין , ירושלים תשנ '' ג , _עמ' . 427-339 האק , כתף הבית 271-278 = _. קק , _\ _7 _, 33 ( 1983 ) , י _16 ק 1 זז _7116 8110111 _( _161 _05 _1116 16 _14331 _( _, _. _ס _8 _. _הורוויץ _, _בניתי _בית _זבל _לך _> 16 _811114111 _$ " 1 = _ן _1 _זז _01 _* 0 _/ 1 _2 _X _01164 _1101156 : 76 _ץ _¥ _. _(^ _. _) _91110 _^ _112 _, _1 _# 0 _\> 6 811111 _161 ( 1 1992 _) 6 _< ו _110 _/ _1 011 ( 1 _^ _011 _^ _651 _561111110 _^/ _111111 _^ _5 _, 81 _ח 010 ק _1 _£ _> _11 0 / _^ _1650 _י 1 ( 16 811 ) 16 1 _/ 1 _1 הורוויץ , כלי הזהב ( 1 1116 _01111 _01 _" _1116 = ת _§ _5 7 : 48-50 ) _3 _ח _6 $$ 61 $ ( 1 _01 _י _\ 5 _001 _( _160 י _100 _ח 8010 י ( _1 _/< _. _14111 _\ ' _112 ( _6 ( 18 . ) , _101716 _£ _10 _> _10165 _01 _x _4 _001 ( _1611 _¥ _. _/( _. _91110 _\^ _' _112 _, _ח _3 _ח _13 _ח ? 166 ( 1 _. _א 11 _§ _111 , _0 _. _י , _0 . ? . _\\ י 16 ק 1 ח _151-164 _? _1151 _76 _. קק 3 _1 _. _3 _^ _6 1995 , _ח 0 _ח 1 _י _1 , _\\ _זו 86115 _. _51114165 . _. _/ _0001 ) _\ _111 _§ 10 ההיסטוריה של ארץ ישראל = ההיסטוריה של ארץ ישראל , כרך ראשון : מבואות ; התקופות הקדומות ( מהתקופה הפריהיסטורית ער סוף האלף השני לפני הספירה , ( בעריכת י' אפעל ; כרך שני : ישראל ויהודה בתקופת המקרא ( המאה השתים עשרה 332 לפני הספירה , ( בעריכת י' אפעל , ירושלים . 1984 ווטקינס , חפצי ברונזה 1 = ח 1113 ו _01 _1116 _86 _\ _' _. _\^ _ח 1116 _001160110 _ומ 268 _£ _10 _ח 6 810 ת 1 _זח 1 _^\ ' _3 י 8 , _ח _\\ _' _311 _( 1 _. _ ד _119-155 _. קק , _16 _* _0 _/ _11 _, 13 ( 1981 ) , י _חז 1116 81111811 _\ _111 $ 611 _מ 1 _^ _ע _0 _א _\* ' 611 , _ח _0166 וורן , חפירות _1884 = _ח ( 10 _ח _11867-70 , 1 _^ 0 _ד 0110 _/ _15 01 _] 61 _\ _15 ( _116 _\ , _ע _^ _00 , _מ 3116 _י _\ _ץ _€ . וורן וקונרד , סקר _1884 = ח ( 10 _ח 0 / _^/ _6516171 ? 016511 _/ 16 . _- _161115016 _/ _11 , _1 _^ 0 ץ _6 _ט _( _161 _, 7116 _5141 _ח _4 _0 _. _8 _. _€0 _ח _6 _ז _31 _י _\ _ץ _0 . _ויינברג _, _הכרוניסט _6 _\* _' _\' _01 _^ 1996 = _א _£ _ח 611 , 86111 _י _1 > 61 _£ , 061 _01110 / 1151 1 _/ 1 _5611161 _\ _111 _^ _ח 61 _י _. _( . _\\ _ויינברג , העיר = י '' פ ויינברג , 'העיר בקהילה _האזרחית המקרשית של המאות הו - ' ר' לפסה '' נ , ' המזרח _הקרום : העיר והמסחר באלפים הג - ' א' לפסה '' נ , יךוואן , 1973 _עמ' 161-149 ( רוסית . ( _ויינכרג _, הקהילה _האזרחית המקדשית ! 61 _< 1 1992 = _ ח 6 _ו _*/ _111 _? _, _81 _ו _1 _ח _1 _ז 61 _§ , _7116 _011116 _/ _1-76 _^ _16 _00 _/ _ג _1 _ח _61 _י 1 . _\\ וייפרט , המכונות 8-41 = _. קק , _20 _^'' _, 108 ( 1992 ) , י _008 תז _016 _068861 _* _3860 5310 י _611 , קק 61 _י _// . _\\ ויליאמסון , עזרא-נחמיה _110 _} _1 _(\ _# _80 ) , _\*' _300 1985 = _זו _6 _> _16 _א _£ _7 _? _, _0 , _ח _150 _ח _11113 _י _\ _ץ _9 . _0 . _\ _1 . ונסאן , בית עניה 438-441 = _. קק , _88 _, 23 ( 1914 ) , י _16 _ח _^ _861113 _ח _66 _ח 3 _ח 0 _§ 66 _03 ק _9 _> _' _ח _טי 1 _, ת _06 _מ 1 _יץ _\^ . _\\ . ונסאן , ירושלים המקראית _16 _/ _11 , _1 , ? _3115 1954 = _ז _016 _/ _1 _76510 _/ _ו _4 _/ _י _1 , _161115016 _/ _1146 _1 _מ _06 ח 1 _י _\ _^ _. _9 _. ונסאן , ירושלים התת קרקעית _1911-1912 = _ח _( _10 _ח _1 , _1 _^ _0 _ז _15016 _/ _ר _/ _1461 _^ _1011 _/ _1416 _/ _ט _1 , ת _06 _מ 1 _י _\ _1 _.. _^ _. _ונסאן _וסט _י _ב _, _ירושלים _6 _/ _1016 _/ _1 _76510 _/ 116 _/ _11 . _- 1 ( _60 _( _16101165 = י _1 46 1 _ח _1 _* . _\ _1 _^ _1 _. _816 _\ ' 6 , _] £ _1115016 _ח _06 _ח _1 _י _\ _]^ . _\\ . 956 _)\ _1510116 , _? _3118 _1954-1956 י _010116010 _^ 16 _61 4 _יי _4 וסטרמן , ישעיה מ-סו 1 969 = _ח _( _10 _ח _150101140-66 ( 071 ) , _^ _0 , _מח _3 _חד 68161 _י _* _ץ _0 . _זיוויט _, _אמות _קריאה 11 _(| _£ 6 _1980 = _ג _11 ח _, _115 _03 _ק _1810 _ק _£ 2 . 26 _* 11 , _( _40 _X _165 _160110 / 115 1 / 1 _4 _/ _1016 _/ _11 _1161 _) 16 _\*

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר